Ett monokulturellt erbjudande. : Om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner

Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik

Sammanfattning: Övergripande syfte med denna licentiatavhandling var att synliggöra vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien analyserar vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och konkretiserade i kursplaner ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. Analysen omfattar också hur dessa ideal har förändrats över tid samt vilken relation som råder mellan läroplaner och kursplaner. Med en läroplansteoretisk ansats görs en läroplanshistorisk textanalys, vilken omfattar grundskolans fyra läroplaner och tillhörande kursplaner gällande svenska som andraspråk. En tolkningsram bestående av två prismor har utvecklats med utgångspunkt i begreppen begränsat deltagande/deltagande fullt ut, kompensera/komplettera samt likformig/olikformig. Genom att betrakta de olika texterna genom tolkningsramens båda prismor har olika bilder av mål med och innehåll i skolämnet svenska som andraspråk över tid vuxit fram. Analysen synliggör utveckling, brott mot utveckling och dubbla ideal när det gäller vad andraspråkselever, genom ämnet svenska som andraspråk, erbjuds i termer av lärande. Analysen synliggör också spänningsfält mellan i läroplaner formulerade och i kursplaner konkretiserade utbildningsideal. Trots en strävan i nu gällande läroplan mot multikulturella utbildningsideal är den aktuella kursplanen i huvudsak monokulturellt präglad.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.