Molecular dissection of the Goodpasture epitope

Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den viktigaste funktionen för kroppens immunförsvar är att försvara oss mot främmande ämnen, t.ex. bakterier eller virus. Detta försvar är väldigt kraftfullt och interaktioner mellan ett par molekyler kan snabbt komma att omfatta miljontals molekyler och celler. En urspårad inflammatorisk process kan mycket snabbt komma att förstöra kroppens egen vävnad och därför finns det åtskilliga kontrollsystem som har till uppgift att hålla immunsystemet i schack. Trots alla dessa kontrollsystem händer det att immunsystemet angriper kroppens egna vävnader. Detta kallas för autoimmunitet. Några välkända exempel på autoimmuna sjukdomar är MS, SLE, reumatisk artrit och ungdomsdiabetes. Många autoimmuna sjukdomar drabbar i något stadium njurarna. Eftersom njurarna är livsviktiga organ är detta mycket allvarligt. Njurarnas viktigaste funktion är att rena blodet från metaboliska restprodukter och att se till att blodets fysiologiska och kemiska samansättning bibehålls. Detta åstadkommes genom att blodet filtreras i njurens funktionella enheter som kallas nefron. Det finns cirka en miljon nefron i varje njure. Blodet pumpas där in i ett nystan av små kärl, en struktur som kallas glomeruli, och vatten och små molekyler kan passera genom kärlväggen. Kärlväggen i glomeruli fungerar allstå som ett filtrerings membran och består av tre lager. På insidan av kärlet sitter ett lager av endotelceller. Mitt i kärlväggen finns ett membran som kallas det glomerulära basalmembranet och ytterst finns ytterligare ett lager av celler, s.k. podocyter. En inflammation i njuren kallas för nefrit och en inflammation i glomeruli kallas följaktligen för en glomerulonefrit Goodpastures syndrom är en autoimmun sjukdom, som uppstår genom att antikroppar bildas mot en kroppsegen struktur, nämligen basalmembranet i njuren och lungan. Dessa autoantikroppar binder in till basalmembranen och startar en kraftig inflammation som leder till att patienten får en mycket snabbt förlöpande glomerulonefrit och ibland svåra lungblödningar. Goodpastures syndrom är en ovanlig, men mycket allvarlig autoimmun sjukdom, med ca ett fall per miljon invånare och år. Obehandlad leder sjukdomen oftast till döden inom dagar till veckor. Trots en mycket aggressiv behandling med cytostatika kombinerat med avlägsnande av antikroppar från blodbanan, är det fortfarande få patienter som överlever med en bevarad njurfunktion. I vår undersökning klarade bara ungefär 20% av patienterna sig med en bibehållen njurfunktion, medan ca 40% hade avlidit och lika många behandlades med dialys sex månader efter det att sjukdomen upptäckts. Den aggressiva behandlingen har många svåra biverkningar, som t.ex. ett kraftigt försvagat immunförsvar, en ökad cancerrisk och i värsta fall kan behandlingen i sig leda till döden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.