Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: På en marknad med ständigt ökande konkurrens och accentuerad internationalisering framstår behovet av ett effektivt ledarskap som allt tydligare. Att ha en framgångsrik ledning blir ett viktigt konkurrensmedel för företagen på 90-talet. Hur ser då en effektiv och framgångsrik ledning ut? Vilka ledaregenskaper och ledarbeteende anser svenska företagsledare vara viktiga?Under det senaste decenniet har flera mer eller mindre misslyckade chefsrekryteringar uppmärksammats. Ledare, som varit framgångsrika inom ett företag har misslyckats inom ett annat och vice versa. En ökad fokusering på betydelsen av företagsklimat har varit märkbar. Vad skiljer företagsklimat åt på svenska företag? Vad är utmärkande för ett framgångsrikt företagsklimat och vilka samband finns det mellan företagsklimat och attityder till ledarskap inom svenskt näringsliv?Intresset för att predicera framgångsrikt ledarskap har varit mycket stort under den senaste tioårsperioden. Vilka mekanismer ligger bakom anställningsförfarandet? Hur kan man på ett effektivare sätt predicera ett ledarskap som är framgångsrikt och lämpligt för just det aktuella företaget?En del av svaren på dessa frågor ges denna avhandling. I avhandlingen förklaras och analyseras ledarskapsprocessen, företagsklimat och urvalssystem. Utifrån denna kunskap klargörs och accentueras kunskapen om selektionsprocessen. Resultatet bygger på omfattande intervjuer och empiriska studier med chefer inom svenskt näringsliv. Resultatet har utmynnat i en konstruktion av metoder och instrument avsedda för analyser av företagsledning, företagsklimat och rekrytering.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.