Gör som jag säger! igen och igen : om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning: Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. Genom att undersöka beskrivningarnas systematik, både vad gäller meningsinnehåll och sammansättning, undersöker texten beskrivningarnas system för legitimering av handlingsalternativ och handlingsrekommendationer: hur denna systematik bildar sambandet mellan är:et och bör:et behandlas. Avslutningsvis ställs en beskrivning av repetitivt förfarande mot en annan beskrivning av samma förfarande – leken. Genom denna kontrasterande beskrivning blir Forskarens (Rekommenderarens) och Hanterarens roller tydliga: beskrivningarna bestämmer de möjliga handlingsalternativen och legitimerar dem, beskrivningarna bestämmer också implicit vilken roll som Forskaren och Hanteraren liksom Kunden (Konsumenten) och den Anställde får. Beskrivningarna bildar – förutom att vara en beskrivning av vad som finns i världen i termer av ting, händelser, egenskaper och rättigheter – också en slags tillskrivande av roller, möjligheter och legitimitet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.