Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

Sammanfattning: Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingen tar avstamp i pragmatismen och genom Deweys transaktionella perspektiv studeras lärares undervisning, elevers lärprocesser och expressiv dans som undervisningsinnehåll i en sammanhållen helhet. I en pedagogisk intervention deltog fyra lärare i ämnet idrott och hälsa samt 68 högstadieelever på en skola. Ett sammanhållet danstema med utgångspunkt i Rudolf Labans rörelseramverk skapades för att uppmärksamma rörelseupplevelser och estetiska uttryck. Multipla metoder i form av videoobservationer av undervisningen, intervjuer med lärarna och elevers narrativ i loggböcker användes för att belysa frågeställningarna från olika håll. Transaktionsbegreppet och praktisk epistemologisk analys (PEA) prövades för analyser av rörelsehandlingar och elevers texter. Begreppet risk användes för analyser av pedagogiska konsekvenser i undervisningen. Resultaten visar att lärarna förändrar sin undervisning och blir pedagoger som skapar förutsättningar för att utforska icke-förutbestämda rörelser i stället för instruktörer av danssteg. Lärarna utvecklar nya vanor som möjliggör nyanserade och differentierade samspel med miljön och förmåga att ta och hantera risker i undervisningen. Ett förändrat undervisningsinnehåll i form av expressiva dansuppdrag ger möjligheter att återinföra estetiska aspekter på rörelser och därigenom sätta fokus på rörelsers innebörd och mening. Lärarna upptäcker nya grupper av elever, de som vanligen inte dominerar idrottsundervisningen. Resultaten visar vidare att normer kring flickor och pojkars rörelser i ämnet idrott och hälsa rubbas när de deltar i expressiva dansuppdrag. Avhandlingen pekar på att kroppsliggörande är ett värdefullt kunnande och att Labans rörelseramverk ger lärare och elever verktyg och språk att tydliggöra lärandet i ämnet idrott och hälsa. Därtill är estetiska lärprocesser betydelsefulla i en kroppslig praktik för att bättre lära känna sig själv och andra. En utforskande undervisning i kombination med expressiva dansuppdrag kan utmana logiker av tävling och rangordning i ämnet idrott och hälsa.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.