En vårdande ljusmiljö inom intensivvård Patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

Sammanfattning: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och undersöka patienters - vårdade inom intensivvård - upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention utifrån hälsa, välbefinnande och återhämtning.Metod: En intervention bestående av ett automatiskt styrt belysningssystem var installerat på ett intensivvårdsrum. Belysningsinterventionens mål var att efterlikna dagsljuset i styrka, kvalitet, och lokalisation. Ett ordinarie intensivvårdsrum fungerade som kontrollmiljö. I studie I eftersöktes i en systematisk litteratursammanställning tidigare forskningsresultat rörande cykliska belysningsinterventioner inom intensivvård. Belysningsmiljöerna i intervention- och kontrollmiljön bedömdes i studie I av besökare och i studie II av patienter samt jämfördes och analyserades statistiskt. Ljus och belysningsmätningar utfördes i både forsknings- och kontrollmiljön. I studie II undersöktes patienters upplevelser av den cykliska belysningsmiljön genom kvalitativa intervjuer vilka analyserade med innehållsanalys. I studie II mättes och jämfördes patienters sömn, dygnsrytm samt fysiologiska parametrar och analyserades statistiskt. I studie IV undersöktes och jämfördes patienternas självskattade återhämtning efter sex och tolv månader.Resultat: Cykliska belysningsinterventioner exponerade för vuxna patienter var få. Resultatet visade dock att interventioner med cykliskt ljus inom neonatal intensivvård kunde inverka positivt på förtidigt födda barns hälsa. Den cykliska interventionsmiljön bedömdes som mer trivsam och mätningar av belysningen utförda i interventionsmiljön visade på samstämmighet med europeiska rekommendationer. Belysningsnivåerna i kontrolmiljön var manuellt styrda och mätningarna visade på antingen för låga eller för höga belysningsnivåer under dagtid jämfört med europeiska rekommendationer. Patienterna bedömde den cykliska belysningsmiljön som starkare dagtid och under nattetid bedömdes belysningen i kontrolmiljön som mer varierande. Patienters individuella upplevelser av den cykliska belysningsinterventionen presenterades i fyra kategorier: en dynamisk belysningsmiljö, belysningens påverkan på patientens sömn, ljus/belysnings påverkan på dygnsrytm samt en lugnande belysning. Patienternas dygnsrytm stärktes inte av den cykliska belysningsmiljön under deras sista 24-timmarsperiod. Patienternas självrapporterade återhämtning efter intensivvård var bättre efter 12-månader efter utskrivning hos de som vårdats i interventionsmiljön.Slutsatser: Genom att studera de båda forskningsområdena vårdvetenskap och ljus/belysning tillsammans skapades ny kunskap till vårdvetenskapen. Trots svår sjukdom eller skada kunde patienterna bedöma och reflektera kring belysningsmiljön. Ämnesområdet lämpar sig väl för att undersökas med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)