Noise exposure, hearing protection and hearing loss. A long-term study at an automobile sheet-metal pressing plant

Detta är en avhandling från Pawel Brühl, Volvo Car Corp., S-293 80 Olofström, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det doktorandarbete som framläggs av Pawel Brühl handlar om flera aspekter av ett framgångsrikt genomfört bullerskyddsarbete i en stor svensk industri med mycket hög bullernivå (Volvos pressverk i Olofström). Man har genomfört ett program bestående av bullermätningar, bullerreduktion med flera metoder samt studium av automatiseringens konsekvenser. Arbetstagarna har fått genomgå audiometri och de har erhållit individuell hörselskyddsrådgivning. I det första delarbetet, Noise emission zones in an automobile sheet-metal pressing plant. A 25-year follow-up study at three locations in the plant, har bullernivåerna uppmätts med ljudnivåmätare som placerats på olika punkter i fabriken. Resultatet presenteras i kartform i en och samma industrilokal under 25 år med ett kontinuerligt bullerbekämpningsprogram. Detta har innefattat åtgärder från arbetsmetoder, prov med olika plåtkvaliteter och bullerreduktion vid källan. Man finner att det har lyckats att begränsa bullrets utbredning så mycket att stora delar av fabriken inte längre är hörselskadliga. I det andra delarbetet, Impact noise exposure from sheet-metal presses: Manual versus automated production, beskrivs införandet av automatik i en plåtpresslinje. Man har här använt sig av individuell dosimetri som mätmetod. Införandet av automatisering medför nya bullerkällor men samtidigt ökar avståndet mellan maskiner och arbetare. Den studerade arbetslokalen ledde till en reduktion av bullerdosen för arbetstagarna samt att antalet bullerexponerade arbetstagare sjönk. Arbete nummer tre, The influence of comfort on the effective use of hearing protectors, avhandlar problem med hörselskyddsanvändning. Författarna har kartlagt problemen med en enkätundersökning och sedan uppmätt hur länge under arbetsdagen som hörselskydden faktiskt användes i industrin. Hos 30% av arbetstagarna orsakade hörselskydden klåda, svett och värme som besvärade. Hörselskyddsanvändningen var likväl hög, 90% av tiden i buller, vilket är mycket höga siffror internationellt sett. Företagshälsovården har således lyckats mycket väl med rådgivning, information och motivering. Vidare har man lyckats att mäta temperatur och fuktighet under hörselkåporna och fann att de arbetare som uppgivit att de besvärats mest av svettproblem på grund av hörselkåpor också faktiskt hade större svettproduktion. Det fjärde arbetet, Noise-induced hearing loss in an automobile sheet-metal pressing plant. A retrospective investigation covering 25 years, beskriver hörselskadornas utveckling under 25 års tid i industrin. Hörtrösklarna för medianarbetaren i varje åldersgrupp förbättrades under observationstiden med 17-20 dB vilket är mycket höga värden och svarar mot en ökad livskvalitet för ett stort antal arbetare. Antalet ersättningsberättigade hörselskador har också reducerats väsentligt vilket på sikt minskar utbetalningarna från arbetsskadeförsäkringarna. Svårigheten med retrospektiva underslökningar är givetvis förbunden med det faktum att nyrekrytering och avgång fortgår kontinuerligt varför arbetstagarna har olika bakgrund och anställningstid. För att studera hörselskadeutvecklingen hos enskilda arbetare har man därför utvalt dem som varit anställda under 7-15 års tid. Detta är gjort i delarbete nummer fem, Noise-exposed male sheet-metal workers using hearing protectors. A longitudinal study of hearing threshold shifts covering fifteen years. Författarna har då jämfört hörtrösklarna med en stor databas (ISO A) där det normala åldrandet beskrivs. Man fann överraskande att audiogrammen hos de anställda visade sig sjunka mindre än det normala åldrandet enligt denna databas. I avhandlingsarbetet presenteras en faktisk beskrivning av hur bullerskyddsarbete kan bedrivas i praktiken. Skrifterna är av intresse för flera olika grupper som skyddsingenjörer, företagsläkare, öronläkare och audiologer samt kan tydliggöra förebyggande insatsers positiva sidor för politiska och försäkringsmedicinska ställningstaganden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.