Ekonomistyrningens betydelse för produktivitet på byggprojektnivå

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Byggsektorn i Sverige har under lång tid varit betydelsefull både för samhällsekonomin och för samhället i stort eftersom sektorn sysselsätter ett stort antal personer och svarar för en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Byggbranschen är dock mycket konjunkturkänslig. Likaväl som vid lågkonjunktur är det vid högkonjunktur viktigt att kunna begränsa kostnadsökningarna på byggprojekten. Ett sätt att arbeta för att sänka kostnaderna är att öka produktiviteten ute på byggarbetsplatserna. Forskning visar dock att det inte är så vanligt att mäta produktiviteten på byggprojekt. För att ha kontroll över projekten och deras ekonomi mäts istället avvikelser mot projektbudgeten. Regelbundna avstämningar av de verkliga kostnaderna mot projektets budget visar inte bara vilka pengar som finns kvar i projektet utan även vilken slutkostnad projektet väntas få. Det medför att projektets budget är ett av de viktigaste styrverktygen som byggbranschen har.
Det övergripande syftet med studien är att bidra till den teoretiska utvecklingen inom området för utformning och användning av ekonomistyrning och dess påverkan på produktivitet i byggprojekt.
Forskningsprojektet har baserats på tre studier. Inledningsvis utfördes en litteraturstudie som utgjorde den teoretiska basen. Den andra studien som gjordes var en enkätstudie där en webbaserad enkät skickades ut till 150 platschefer runt om i Sverige med syfte att undersöka om och i vilken omfattning ekonomisk styrning används. Svarsfrekvensen blev 49 %. Den tredje studien omfattade en intervjustudie där 10 avslutade byggprojekt studerades och de ansvariga platscheferna för respektive projekt intervjuades. Syftet var att dels ta reda på om och hur de arbetat med ekonomisk styrning i sina projekt och dels undersöka om det finns någon koppling mellan ekonomistyrning och produktivitet på byggprojekt.
En noggrann planering i tidigt skede ligger till grund för att nå de uppsatta målen och bidrar till att kunna utnyttja resurserna optimalt. Resultatet visar att platschefer ägnar mycket tid till planering och uppföljning av sina projekt, men att tiden ofta inte räcker till på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser. I det här forskningsprojektet har fokus legat på formella ekonomistyrningsverktyg såsom budget och kalkyler. Studiens resultat pekar dock på att ytterligare faktorer spelar in för att kunna öka produktiviteten på projekten och få bättre resultat.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)