Apahsia and the Process of Writing

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om afatikers skrivförmåga till att omfatta produktion av sammanhängande text och då med avseende på den slutliga texten såväl som på skrivprocessen. Försökspersonerna utgjordes av en grupp av åtta vuxna personer med kronisk afasi. De ombads skriva två texter var; en fri berättelse och en berättelse med bilder som stöd. Vidare intervjuades försökspersonerna om sina skrivvanor och hur dessa påverkats av afasin. Datorbaserad analys med mjukvaran Scriptlog möjliggjorde analys av editeringar och pauser under försökspersonernas arbete med texterna. Resultat från analys av den slutliga texten visade att försökspersonerna skrev korta texter, uppbyggda av meningar med en oftast korrekt men enkel syntax. Vidare framkom brister i textstruktur och koherens vilket inte berodde på att försökspersonerna tillhandahöll inadekvat information utan ej tillräcklig information. Resultat från analys av skrivprocessen visade att gruppen afatiker och referensgruppen inte skilde sig med avseende på hur stor proportion av texten som raderades. Däremot arbetade gruppen afatiker så gott som uteslutande på ord - och morfem nivå, där referensgruppen arbetade med större enheter i taget. Resultat av analys av editeringar och fel i slutlig text visade att ordens egenskaper i form av ordklasstillhörighet, frekvens och längd i hög grad påverkade om de utgjorde ett problem eller inte. Resultat från intervjun visade att en nedsatt skrivförmåga för individen är en stor förlust och att även ”enbart lätta skrivsvårigheter” kan utgöra stora svårigheter i vardagen. Resultaten diskuteras relateras till aktuell modell från kognitiv psykologi samt till klinisk verksamhet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.