Explorations in the New Economic Geography

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har den Nya Ekonomiska Geografin, ett mycket snabbt växande forskningsområde inom internationell ekonomi, som utgångspunkt. Avhandlingen består av fyra kapitel; det första är ett introduktionskapitel och de tre följande är teoretiska studier. Avhandlingen kan sammanfattas som följer. I kapitel ett ges en introduktion till forskningsfältet. Det nyspirande intresset för lokalisering av ekonomisk aktivitet förklaras och två huvudmodeller i litteraturen gås igenom. Några av modellernas svagheter pekas ut och avhandlingens syfte och huvudsakliga resultat presenteras. I det andra kapitlet undersöker vi under vilka omständigheter en teknologiskt ledande region kan förlora sin tätposition p g a agglomerationsexternaliteter. All industri koncentreras geografiskt i en region beroende på tilltagande skalavkastning, transportkostnader och vertikala länkar mellan företag. I denna essä visas att risken för teknologisk inlåsning ökar ju större agglomerationsfördelarna är med existerande teknologi. I den avindustrialiserade regionen är faktorpriserna lägre och en ny teknologi kan vara lönsam att använda i den regionen i stället, vilket skulle leda till en förändring i det teknologiska ledarskapet. I det tredje kapitlet ifrågasätter vi två vanligt förekommande inslag i den Nya Ekonomiska Geografin: en fullständig negligering av strategisk interaktion mellan företag samt att agglomeration är katastrofal till sin natur. Med hjälp av en oligopolistisk modell analyserar vi ett tvåstegs lokaliserings/kvantitetsspel med många företag och två regioner. Det finns inga länkar mellan företagen; samtliga resultat i modellen drivs av deras geografiska konkurrens om marknadsandelar. I ett basfall med lika stora regioner visar vi att agglomeration i en region aldrig kommer att ske då det finns transportkostnader. Om vi däremot introducerar en skillnad i marknadsstorlek kommer mängden av lokaliseringsjämvikter att ändras. För höga transportkostnader lokaliserar sig företagen symmetriskt mellan de två regionerna. Om transportkostnaderna sänks under en kritisk nivå kommer ett företag att flytta över till den stora regionen. Med detta ramverk sker agglomeration av industri gradvis och transportkostnaderna måste successivt falla om vi ska få en fullskalig agglomeration i den stora regionen. Slutligen påvisar vi också att marknaden ger företagen incitament att agglomerera för tidigt samt att möjligheten till imperfekt arbitrage för konsumenterna påverkar den nivå på handelskostnaderna som bryter den symmetriska fördelningen av industri mellan regionerna. I den fjärde essän bestämmer vi den faktiska nivån på handelskostnaderna i en analytiskt lösbar kärna/periferi-modell med hjälp av en politisk ekonomiansats. I ett basfall där det råder säkerhet kring vilken region som kommer att dra åt sig all industri, påvisar vi att valmanskåren kommer att rösta för en liberal handelspolitik. En följd av detta är en omlokalisering av hela industrin till en av regionerna. När vi tillåter osäkerhet kring vilken region som kommer att attrahera den industriella sektorn, visar vi att väljarna i stället föredrar en restriktiv handelspolitik som garanterar att den initiala symmetriska fördelningen av företag bibehålls. Anledningen är att orörliga produktionsfaktorer inte vet vid röstningstillfället var industrin kommer att hamna, vilket introducerar en snedvridning för status quo. Detta trots att en liberal handelspolitik är effektiv ur samhällets synpunkt och inte kostar någonting att genomföra i modellen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.