Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. I utvecklingsarbetets inledning är det inte ovanligt att kraven på systemen formuleras genom projekt som organiseras genom olika typer av samarbetsformer. I föreliggande avhandling lyfter vi på locket på samarbetsinriktad modellering och studerar i detalj vad som sker när krav på system formuleras. Genom en gedigen forskningsdesign och ett rikt datamaterial följer vi två modelleringsteam när de faciliterar verksamhetsrepresentanter i olika situationer under tre modelleringsprojekt. Avsikten är att utveckla kunskap om vad som utmärker facilitering i dessa situationer samt studera vad som utmärker situationsanpassning när modellerarna underlättar och möjliggör arbetet. Genom videobaserad forskning har modelleringsarbetet dokumenterats och med hjälp av olika analysmetoder, såsom konversationsinriktad handlingsanalys och multigrundad teoriutveckling, tolkas episoder i materialet och en plattform för en praktisk teori om facilitering utvecklas. Resultatet utgörs av en typologi över samarbetsinriktad modellering, åtgärder för att utföra facilitering av arbetet, samt insikter om vad som utmärker situationsanpassning när facilitering utförs och olika omständigheter måste mötas. Synsättet som förespråkas är att tillämpandet av struktur och utnyttjandet av frihet är förutsättningar då goda krav på informationssystem ska formuleras genom samarbete.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.