Att modellera uppdrag : grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning: Ett informationssystem skall stödja den verksamhet som det är en del av. Vidsystemutveckling finns det behov av att göra en verksamhetsanalys för att utveckla kunskapom den nuvarande verksamheten. Teorier och modeller är viktiga redskap för att fångaväsentliga aspekter vid en verksamhetsanalys. Detta arbete syftar till att visa på hur uppdrag,som en väsentlig aspekt, kan modelleras. I en verksamhet utför aktörer handlingar. Relationermellan aktörer etableras genom uppdrag. Det gäller rolluppdrag mellan -chef- och annanaktör, produktuppdrag mellan aktörer i organisationer såväl som produktuppdrag mellanorganisationen och dess kunder.Arbetet har sin utgångspunkt i två aktionsforskningsfall, ett postorderföretag och ett ehandelsföretag,där processkartläggningar har genomförts. De verksamheter som är kartlagdaär att betrakta som transaktionsintensiva, det vill säga verksamheter som hanterar mångaorder och som har låg marginal per order. Det gör att en sådan typ av verksamhet är komplex,och beroende av IT-system. Komplexiteten har ställt krav på att skapa modeller på olikageneraliseringsnivåer (praktik, process och handling). En verksamhet kan ses som en praktikbestående av processer som i sin tur byggs upp av handlingar. Arbetet har resulterat i en teoriom att tänka i uppdrag, samt hur uppdrag kan beskrivas i olika modeller för att skapa enkongruens mellan teori och modell.En slutsats från arbetet är att det krävs en växelverkan, mellan såväl teorier och metoder somolika generaliseringsnivåer vid modellering av verksamheter. En fokusering på uppdragtydliggör de olika förväntningar som olika aktörer har. Det skapar även förutsättning för attutveckla verksamhet och informationssystem som infriar dessa förväntningar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.