Essays on: Application of Cross Sectional Efficiency Analysis

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av tre olika uppsatser. Den första uppsatsen, Technical Efficiency and Ownership: The Case of Booking Centres on the Swedish Taxi Market” behandlar problemet med konkurrens på lika villkor. Upprinnelsen till uppsatsen var diskussioner mellan privata och offentliga aktörer på den svenska taximarknaden. De privata aktörerna hävdade att de offentliga aktörerna var subventionerade i sin beställningscentral verksamhet. För att undersöka om det förhöll sig på detta sätt initierades en studie där angreppssättet var att studera den tekniska effektiviteten, vid respektive ägartyps produktion av beställningscentral tjänst. Hypotesen som testades var; Om, exempelvis de offentliga beställningscentralerna, hade en systematisk lägre nivå på effektiviteten, jämfört med de privata aktörerna kunde man inte utesluta att konkurrensen var på olika villkor. Undersökningen gav vid hand att man ej kunde påvisa dessa systematiska skillnader, varför man ej heller kunde säga att konkurrensen inte var på lika villkor. I den andra uppsatsen, ”Identification of references: An Explorative Approach”, studeras problemet hur man kan implementera resultaten från en studie av teknisk effektivitet, tillbaka till industrin. När man har genomfört en effektivitetsstudie har man också identifierat en effektiviserings potential, men för att det skall bli några ekonomiska effekter, krävs att företagen som varit delaktiga i undersökningen också får vägledning hur de skall effektivisera. Att identifiera referenser gör det möjligt för ineffektiva enheter att på plats, dels studera hur produktionen bedrivs, men också hur produktionen är organiserad vid den effektiva enheten. I studien, som är explorativ används existerande metoder på ett datamaterial om den svenska taximarknaden. Med utgångspunkt från de brister som dessa metoder härleds en lista med egenskaper som är önskvärda för de enheter som väljs ut som referenser. I korthet är dessa egenskaper; referenserna skall vara effektiva, existera samt vara så lika de ineffektiva enheterna som möjligt. Efter detta föreslås ett mått, vilken i uppsatsen benämns ”Sphere measure”. Detta mått är konstruerat så att det uppfyller de önskvärda egenskaperna som redovisats tidigare. I den tredje uppsatsen, “The Effect of Omitted Variables on Optimal Scale: An Application on Swedish Employment Offices” studeras vilka effekter det ger att, i vårt fall, ignorera kvalitetsdimensioner. Effekterna som studeras är vad som händer med policyinformation, dels med avseende på optimal skala, dels med avseende på optimal storlek, mätt i insatsvaru- och produktions termer. I uppsatsen visas att, när det gäller arbetsförmedlingar, kommer en ignorering att leda till felaktig policy information. Skalineffektiviteten kan till en större del förklaras av tilltagande skalavkastning om man ignorerar kvalitetsvariablerna, samtidigt som den optimala storleken är större, än vad som är fallet då kvalitetsvariablerna inkluderas.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.