Expert- och deltagarperspektiv på stress hos scenartister

Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Fenomenet stress illustreras ofta med hjälp av den sk. krav-kontroll-stödmodellen, en modell som har inspirerat till mycket forskning inom området psykosocial arbetsmiljö. Enligt modellen har arbeten som karakteriseras av höga krav, dåliga möjligheter att påverka och lågt socialt stöd, negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Å andra sidan kan kontrollmöjligheter i arbetet och socialt stöd verka som buffertar och skydda mot negativa effekter av stress. Det finns emellertid ingen enstämmig bild av hur denna process ser ut. Syftet med studien var att bidra till kunskapsutvecklingen kring fenomenet stress genom att kombinera två perspektiv (expert- och deltagarperspektiv) i en undersökning av scenartister, en yrkesgrupp som skiljer sig från grupper som tidigare stått i fokus. Ett av perspektiven, expertperspektivet, har sina rötter inom "main stream" traditionen inom arbetspsykologi och socialmedicin och är inriktad mot att statistiskt testa krav-kontroll-stödmodellen. Det andra perspektivet, deltagarperspektivet, stammar från den socialpsykologiska forskningstraditionen som grundades i Sverige av Bertil Gardell och hans kollegor, vilka poängterade de anställdas aktiva roll i forskningsprocessen. Kombinationen av de båda perspektiven förväntades leda till kunskap som är mer kontextualiserad och valid. Metoderna som användes i studien bestod av "forskningscirklar" och en enkät som distribuerades till 395 scenartister vid olika teatrar i Sverige (skådespelare, sångsolister, dansare, korister och musiker). "Forskningscirklarna" användes för att skapa kontakt mellan forskare och artister och hade en viktig roll när det gällde att utforma enkäten samt utgjorde en tolkningsram för resultaten i studien. I en statistisk analys av enkätdata testades huvud-, medierande- och modererande effekter av kontroll och socialt stöd i relation till hälsa och välbefinnande. Resultaten visade att kraven i arbetet, kontrollen och det sociala stödet verkar som huvudeffekter gentemot psykiskt välbefinnande och hälsa. "Path" analyser visade att kontroll och socialt stöd inte fungerar som medierande faktorer och med hjälp av hierarkisk multipel regressionsanalys kunde också faktorernas modererande effekter uteslutas. I diskussionen för att förstå scenartisternas arbete fick identitet och meningsskapande stort utrymme. Studien visar på vikten av att undersöka specifika grupper i arbetslivet för att nå kontextualiserad kunskap kring stress samt på ett behov av att använda olika kunskapsteoretiska och metodologiska närmanden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.