Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. Denna avhandling vill utifrån ett kyrko- och samfundsvetenskapligt perspektiv beskriva och analysera de protestantiska kyrkornas, samfundens och missionsorganisationernas invandrarverksamhet i Sverige av idag. Den vill också med utgångspunkt från samfundens egna motiv och mål undersöka och tydliggöra samfundens olika förhållningssätt till den nya mångreligiösa situationen. I avhandlingen genomförs en undersökning av 18 olika protestantiska kyrkor, samfund och missionsorganisationer, från Svenska kyrkan och EFS till församlingen Livets Ord och parakyrkliga organisationer som Ungdom Med Uppgift och Operation Mission. Efter en beskrivning av det svenska samhällets omdaning från lutherskt enhetssamhälle till ett samhälle präglat av religiös mångfald, undersöks de olika gruppernas motiv, mål och verksamhet. Flera av de kyrkor och samfund som undersöks anger ord som diakoni, dialog, integration och konversion som motiv, mål och strategi för sin verksamhet. Därför analyseras dessa begrepp i relation till de resultat som undersökningen gett. Analysen visar på olika förhållningssätt från samfundens sida, i spänningsfältet mellan mission och dialog. Vissa samfund prioriterar mission och evangelisation bland invandrare utifrån en exklusivistisk kristen ståndpunkt som betonar kyrkornas ansvar att förkunna Jesus Kristus som den enda vägen till Gud. Andra samfund uppvisar en holistisk hållning som betonar sambandet mellan diakoni och mission. Ytterligare en grupp av samfund har ett dialogiskt förhållningssätt som betonar vikten av religionsdialog och samarbete med både religiösa och samhälleliga organ för att motverka rasism och spänningar mellan olika religions- och etniska grupper. I slutet av avhandlingen redogörs för dessa olika förhållningssätt och kyrkornas och samfundens roll som "brobyggare" eller "murbyggare" i det mångreligiösa samhället i framtiden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.