Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. Det visas även hur jämförelsen av fall utifrån dimensionella egenskaper kan struktureras vid analogiargumentation. Vilka skäl som finns för att föredra olika sätt att göra analogislut diskuteras. Frågor som behandlas i avhandlingen är vidare: förhållandet mellan analogiargumentation och s.k. misstag i tidigare fall, huruvida analogiargument måste göras via regler (regel baserade) för att vara acceptabla inom en juridisk kontext, olika användningar av analogislut inom rätten samt vilken roll formell rättvisa har i normativ diskurs. Rättsfall från olika rättssystem och rättsområden exemplifierar analogiargumentation vilket visar att denna typ av argumentation inte är unik för ett specifikt rättssystem eller rättsområde. Avhandlingen befattar sig primärt med juridiska analogislut men mycket av det som sägs om sådan argumentation är inte begränsat till en juridisk kontext och kan därför ha relevans för andra kontexter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.