Testing for Rationality, Separability and Efficiency

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att föreslå, utvärdera och applicera testprocedurer för rationalitet, svag separabilitet och effektivitet. Främst behandlas icke-parametriska så kallade ’revealed preference’ procedurer, vilka har fördelen att de, till skillnad från den parametriska ansatsen, inte behöver anslå någon funktionell form för nyttofunktionen. En majoritet av de testprocedurer, som finns för att testa rationalitet och svag separabilitet, är baserade på vad som i den nationalekonomiska litteraturen är kända som Afriats teorem. Signifikansen av detta teorem är att om en observerad datamängd uppfyller vissa villkor, så kan datamängden rationaliseras av en nyttofunktion som är lokalt icke-mättad, kontinuerlig, monoton och konkav. I kapitel 2 härleds en generalisering av Afriats teorem. Här visas att teoremet egentligen testar för existensen av en semistrikt kvasikonkav nyttofunktion, till skillnad från det ursprungliga teoremet, som behandlar konkava funktioner. Främst beskrivs ’revealed preference’ villkor i syfte att testa om en finit datamängd har genererats av en lokalt icke-mättad, kontinuerlig, monoton och semistrikt kvasikonkav nyttofunktion. I avhandlingen visas hur en finit datamängd kan testas för konsistens med neoklassisk ekonomisk teori genom att lösa ett linjärt optimeringsprogram. I kapitel 3 undersöks egenskaperna hos icke-parametriska ’revealed preference’ procedurer för svag separabilitet genom Monte Carlo simuleringsexperiment. En grupp av varor är svagt separabla från alla andra varor när den marginella substitutionskvoten mellan något godtyckligt par av varor i den separabla gruppen inte beror av den konsumerade kvantiteten av varor utanför gruppen. Till stor del konstateras att den teoretiska ’biasen’ i den sekventiella testprocedur, som föreslås av Fleissig och Whitney (2003) är låg, men att proceduren tenderar att vara mycket känslig för mätfel i den underliggande data genererade processen. Vidare undersöks den teoretiskt konsistenta procedur, som föreslås av Swofford och Whitney (1994). Vi finner att denna har en empirisk ’bias’, mest troligen till följd av att proceduren är starkt beroende av effektiva icke-linjära optimeringsrutiner. I kapitel 4 undersöks separabilitetsstrukturer och efterfrågan på mat på den svenska marknaden. Den datamängd, som används består av årliga observationer från 1963-2002 insamlade från nationalräkenskaperna. I syfte att finna en lämplig separabilitetsstruktur appliceras en dataorienterad sökmetod, lik den som ursprungligen föreslagits av Jones, Elger, Edgerton och Dutkowsky (2005). Oftast används i de flesta liknande studier en initialt given separabilitetsstruktur bestående av animala produkter, dryckesprodukter och produkter från växtriket. Vi visar att detta är ett felaktigt antagande för den svenska marknaden. Vidare härleder vi en teoretisk konsistent separabilitetsstruktur och skattar efterfrågan på svenska matvaror. I kapitel 5, samförfattat med Kerstin Enflo, undersöks produktivitetstillväxt och produktivitetskonvergens i västeuropeiska länder. För detta syfte används den ickeparametriska DEA metoden. Vidare analyseras orsakerna till produktionstillväxt i västeuropeiska länder genom att dekomponera arbetsproduktivitet i effektivitetsförändring, teknologisk förändring och kapitalackumulation. Vi finner att den relativa effektivitetsrankingen är stabil även efter att skattningarna korrigerats för den teoretiska ’biasen’ som karakteriserar DEA-metoden. Dekomponeringsanalysen visar att kapitalackumulering och teknologisk förändring i genomsnitt tycks ha lika stor betydelse för tillväxt i arbetsproduktivitet. Analysen visar även att förändringar i effektivitet har bidragit negativt till arbetsproduktivitet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)