Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development: A Case of Tourism

Detta är en avhandling från IIIEE, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Tvärsektoriella nätverk mellan myndigheter, näringsliv och olika intressegrupper har tilldelats en allt större betydelse, då det varit en vanlig uppfattning att en hållbar utveckling bäst skapas genom ett gemensamt ansvar. Uppfattningarna om resultaten av dessa initiativ uppvisar dock spektakulära skillnader: från att framstå som oslagbara lösningar på de utmaningar som en hållbar utveckling för med sig, till att dömas ut som en form av läpparnas bekännelse. Just dessa skilda uppfattningar om nätverk var det som fångade författarens intresse. De här studerade nätverken återfinns inom turismområdet, en bransch som anses vara särskilt ointresserad av samarbete som inte bygger på traditionella, marknadsmässiga överenskommelser. Den mångfald av idéer som präglar debatten kring vad som krävs för att uppnå en hållbar utveckling påverkar också det tvärsektoriella samarbetet. Varje nätverk har visat sig välja sina egna ledande idéer och strävar efter att omsätta dem i praktiken lokalt för att uppnå förbättringar som upplevs som relevanta i deras verklighet. Detta har lett till följande forskningsfrågor: 1. Vilka kritiska faktorer påverkar valet av ledande idéer för tvärsektoriella nätverk för hållbar utveckling? 2. Vilka kritiska faktorer påverkar genomförandet av dessa ledande idéer? Avhandlingen bygger på åtta fallstudier från fem europeiska länder: Sverige, Finland, Irland, Spanien och Grekland. Det empiriska materialet granskas från två skilda analytiska perspektiv. Det första betraktar nätverken som verktyg för att skapa en samhällsnytta som är relevant i det sammanhang som nätverken verkar inom. I det andra perspektivet ses nätverksarbetet som en social process. Dessa två perspektiv kompletterar varandra vid analysen av nätverken. Studien pekar på ett antal viktiga faktorer som påverkar nätverksprocessen och dess resultat. Dessutom ökar studien förståelsen för hur tvärsektoriella nätverk väljer sina ledande idéer för hållbar utveckling och genomför dem i praktiken. Forskningen betonar även den roll som dessa nätverk har för att fånga upp och anpassa allmänna idéer om en hållbar utveckling till det lokala sammanhang som nätverket verkar i. På samma sätt uppmärksammas nätverkens uppgift att omforma individuella preferenser hos olika nätverksmedlemmar till en gemensam dagordning för hela nätverket. Nätverksarbetet är en komplicerad process som är full av oväntade händelser. Därför leder processen inte alltid till de resultat som nätverken strävat efter, eller till de signifikanta framsteg mot hållbar utveckling som förväntats av de som förespråkar samarbeten som överlägsna lösningar. Avhandlingen föreslår ett konceptuellt angreppssätt för studier av sådana komplexa fenomen som tvärsektoriella nätverk för hållbar utveckling. Den presenterar också ett system i flera nivåer för att fånga upp nätverksarbetets skiftande och inte alltid så förutsägbara resultat.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.