Conflicts and Contracts: Chinese Intergenerational Relations in Modern Singapore

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Conflicts and Contracts är en studie av generationslänken i dagens Singapore med fokus på landets kinesiska befolkning. Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur den snabba moderniseringen av samhället har påverkat förehållandet mellan äldre och yngre. På mindre än tre decennier har Singapore etablerat sig som en ekonomiskt framgångsrik stadsstat med en högutbildad befolkning. Denna dramatiska förvandling har dock resulterat i en djupgående och komplex generationsklyfta. Förutom utvecklingen inom utbildning, inkomst och konsumtion har det även uppstått en distinkt generationsklyfta i termer av språk, religion och socialt minne. Utifrån ett etnografiskt material undersöker författaren hur förväntningar och skyldigheter mellan generationerna i kinesiska medelklassfamiljer utmanas, omarbetas och/eller befästs. Denna avhandling argumenterar för vikten av ett analytiskt ramverk som synliggör processer av såväl fragmentering som cementering, samt de nivåer på vilka dessa processer äger rum. Trots att Singapore är ett samhälle i konstant förändring, visar denna avhandlig att familjen spelar en fortsatt viktig roll. Författaren använder sig av begreppet ?generationskontrakt? för att analysera betydelsen av familjen i dagens Singapore. Begreppet generationskontrakt understryker argumentet att förväntingar och skyldigheter mellan äldre och yngre är förhandlingsbara, men det är också ett kontrakt som parterna socialiseras in i snarare än en frivillig övrenskommelse. Författaren visar hur idéen om ett kontraktsbaserat förhållande mellan föräldrar och barn cementeras av regeringens familjepolitik, enligt vilken familjen bär det yttersta ansvaret för såväl äldre som yngre familjemedlemmar. Författaren argumenterar även för att generationskontraktet måste förstås mot bakgrund av en specifik kulturell logik, där föräldrar och barn har tydligt definierade roller och skyldigheter. Generationskontraktet cementeras således på flera olika nivåer, men det är likväl inte en statisk enhet. Det etnografiska materialet som presenteras i denna avhandling vittnar istället om hur generationskontraktet utmanas och omförhandlas. I detta avseende undersöker avhandlingen även hur resursflöden mellan föräldrar och barn representeras och tolkas i relation till det kapitalistiska konsumtionssamhället.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)