Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

Sammanfattning: Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. De erhållna relationerna visar på vilka faktorer/begrepp som är viktiga för att uppnå en god och motiverande skolmiljö i grundskolans senare år. I föreliggande arbete har olika typer av undersökningar bedrivits. För att kartlägga elevers uppfattningar om i vilken grad olika mål i Lpo 94 uppnåtts valdes en kvantitativt inriktad forskningsansats för att möjliggöra analys av uppfattningar från många elever. Den kvantitativa ansatsen användes härigenom för att studera relevanta begrepp i Lpo 94 och relationer mellan begreppen. Data utifrån elevuppfattningar samlades in med hjälp av enkäter, i Studie I-III, vilka bearbetades med olika statistiska metoder. För att tolka och förstå skolledares uppfattningar om i vilken grad olika mål i Lpo 94 uppnåtts har kvalitativa analysmetoder använts. Datainsamlingen har fokuserat på "mjuka data" i form av kvalitativa intervjuer i Studie I och tolkande analyser i form av kvalitativa analysmetoder av textmaterial. De klassrumsvariabler som är speciellt betydelsefulla att påverka är Lärarrelationer, Medinflytande-Påverkan och Lärarkompetens. Utifrån den tentativa modellen är variabeln Ansvar tillsammans med variablerna Attityder och Självförtroende de resultatvariabler som denna studie indikerar som betydelsefulla för att möjliggöra ett gott självförtroende hos eleverna och en positiv inställning till lärande. I föreliggande studie påvisas tämligen starka orsaksrelationer mellan de latenta variablerna Attityder och Självförtroende. Den ursprungliga tentativa modellen kan modifieras utifrån denna studie. Den modifierade tentativa modellen innehåller de tre ursprungliga resultatvariablerna Attityder, Ansvar och Självförtroende. Dessa variabler är, utifrån föreliggande arbete, centrala med tanke på målsättningen att skapa en motiverande skolmiljö.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.