Ageing and Caring as Couples with Disabilities

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Gerontologin och omsorgsforskningen beskriver oftast äldre och personer med funktionshinder som mottagare av omsorg från yngre personer eller personer utan funktionshinder. Denna avhandling studerar däremot det omsorgsarbete som utförs av äldre personer med fysiska funktionshinder. Avhandlingen behandlar hur omsorg kan se ut och hur den kan förstås hos par där båda har levt långa liv med fysiska funktionshinder. Den studerar också vad den ömsesidiga omsorgen kan ha för innebörder i parens liv. Nio par mellan 60 och 84 års ålder, där många har haft funktionshinder i 20 år eller mer, intervjuades tillsammans som ett par, i s.k. conjoint interviews (parintervjuer). Analysen gjordes med hjälp av analytiska verktyg från grundad teori. Avhandlingens resultat visar att det går att vara omsorgsgivare trots att man själv har omfattande omsorgsbehov. Analysen beaktar emellertid också hur parintervjuerna kan ha bidragit till dessa berättelser av ömsesidig omsorg. Betydelsen av att kunna fortsätta att ge hjälp till en partner trots tillgång till den formella hjälpapparaten och egna svårigheter att ge hjälp diskuteras. Och till sist, trots att informanterna åldras med sina funktionshinder, visar resultaten på att paren anser sig själva att ha ett gott åldrande, och till och med bättre åldrande än andra grupper. Avhandingen befinner sig i gränslandet mellan socialgerontologi, omsorgs-forskning och funktionshinderforskning. Men genom den interdisciplinära ansatsen har några av de etablerade diskurserna inom dessa fält kunnat utmanas. En omsorgsdiskurs har länge saknats i  funktionshindersammanhang. Där har istället autonomi och oberoende stått i fokus. Avhandlingens resultat bidrar till en problematisering av de underliggande dikotomier som omsorgsbegreppet bygger på, såsom omsorgsgivare/omsorgstagare och omsorg/personlig service. Resultaten problematiserar också etablerade begrepp inom socialgerontologin som successful ageing (framgångsrikt åldrande eller det goda åldrandet). Till sist bidrar avhandlingen till den nu växande forskningen om att åldras med funktionshinder.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)