"I min familj är vi omusikaliska" : en studie av barns musikaliska identitet

Sammanfattning: Denna studie genomfördes som ett musikprojekt på en mindre skola där alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor lära sig grunderna i de vanligast förekommande instrumenten i rockgruppsspel. De fick ingå i grupper med fyra till sex barn i varje grupp och projektet avslutades med att varje grupp deltog i två konserter. Undersökningen är baserad på sociokulturella lärandeteorier. Syftet med studien är att med utgångspunkt i barns erfarenheter öka förståelsen för barns musikaliska identitet och dess utveckling. Syftet kan även sammanfattas i följande frågeställningar:Vad konstituerar barns musikaliska identitet?Hur förändras barnens musikaliska identitet i detta spelprojekt?Tre datainsamlingsmetoder användes i en före- och efterdesign: självvärderingsformulär, barnens bilder och intervju. I formuläret skulle barnen mer eller mindre hålla med om vissa påståenden. Bilderna som barnen ritade skulle visa dem själva i ett sammanhang där musik spelades. Med formulär och bilder som grund genomfördes intervjuerna som var halvstrukturerade. I intervjuerna fick deltagarna möjlighet att bidra till tolkningen av bild och formulär och därigenom synliggöra delar av sin musikaliska identitet samt deras eventuella förändring i projektet. I materialet trädde sex huvudteman i barnens musikaliska identitet fram: Musikalitet, Familj, Viktiga andra, Potential, Uppträdande och Musikspel.Resultatet sammanfattas i tre fiktiva barns narrativ vilka är baserade på barnens berättelser i materialet. Studien visar att barn har olika förutsättningar att utveckla en positiv musikalisk identitet. Musicerande inom familjen och tillgång till musikinstrument påverkar och skolan har en viktig uppgift att tillhandahålla fysiska såväl som mentala redskap. Musikundervisning i skolan bör utgå från att alla besitter någon slags musikalisk förmåga som kan växa i samspel med andra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)