Planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: En effektiv markanvändning i stationsnära områden är en viktig strategi för att överföra lokala transporter från privata bilar till kollektiva färdmedel och att förverkliga regionförstoring med kollektiva färdmedel. Stationsnära förtätningsprojekt innebär ofta även en ambition att integrera det stationsnära området i omgivande stadsdelar och att öka tillgängligheten till stationen som en lokal målpunkt.
Licentiatuppsatsens syfte är att utveckla ett planeringsstöd baserat på planindikatorer som kan användas i planeringssituationer som inbegriper lokalisering av bytespunkter och/eller förändrad markanvändning i anslutning till befintliga stationslägen. Ett annat syfte är att undersöka möjligheter och problem vid en lokal tillämpning. Arbetet har inspirerats av en efterfrågan på kvalitetssäkrade planindikatorer som beskriver viktiga tillgänglighetsfaktorer på en lokal nivå och som kan användas till att skärpa jämförelser mellan alternativa planer och samtidigt underlätta dialoger i samverkansprojekt som involverar olika typer av aktörer. I litteraturstudier identifierades och utvärderades sex urbana faktorer utifrån teoretiska och empiriska utgångspunkter: resandeunderlag och urban densitet, tillgänglighet till målpunkter, koppling till stadskärnan/centrum, funktionsstruktur i närområdet, tillgänglighet i gång- och cykelvägnätet, stationens integration i staden. Dessa faktorer preciserades i ett antal mätbara planindikatorer. Sammantaget beskriver faktorerna viktiga förutsättningar för att uppnå ett stort resandeunderlag och att omvandla stationen och dess närmaste omgivning till en lokalt tillgänglig målpunkt och en integrerad del i det urbana sammanhanget. För att kunna mäta och beskriva de identifierade faktorerna används ett urbangeografiskt angreppssätt och två olika urbanmorfologiska angreppssätt.
De utvalda planindikatorernas mätbarhet har testats i en fallstudie där ett urval av indikatorer togs som utgångspunkt för GIS-analyser av nuläget och två alternativa planförslag. Slutsatser från fallstudien är att planindikatorerna är mätbara i teorin då relevant statistik och dataprogram finns men att det i fallstudien fanns svårigheter med att GIS- infrastrukturen i kommunen var anpassad för kartframställning men inte analysarbete.
Modeller för sammanvägning av indikatorer i en beslutssituation har studerats utifrån olika infallsvinklar i tre fallstudier. I en första fallstudie utvecklades en kriteriebaserad modell med huvudkriterier och delkriterier för att utvärdera alternativa stationslokaliseringar och anslutande stadsutvecklingsprojekt på orter längs en ny järnväg för höghastighetståg. Modellens huvudkriterier var resandeunderlag, stadsutvecklingspotential, tillgänglighet till viktiga målpunkter, tillgänglighet med olika trafikslag och en effektiv bytespunkt och goda omstigningskvalitéer.

I en andra fallstudie testades en förenklad version av modellen i en workshop med lokala politiker och planerare. Modellen användes till att utvärdera fyra alternativa stationslokaliseringar och anslutande stadsbebyggelse. Vid övningen hade antalet delkriterier reducerats samtidigt som huvudkriteriet ekonomi och genomförbarhet, hade lagts till. En slutsats från fallstudien är att en kriteriebaserad modell, där några kriterier preciserats i kvantitativa planindikatorer, kan användas i en lokal workshop som upplevs som intressant och konstruktiv av deltagarna. Kriterielistan upplevdes som ett stöd för att överblicka olika frågeställningar i planeringsuppgiften, tydliggöra komplexiteten i projektet och att styra in diskussionerna till en lämplig strategisk nivå.
Planindikatorer för projektutvärdering är sannolikt det mest problematiska användningsområdet för indikatorer, samtidigt som instrumentet har en stor potential att effektivisera arbetet med måluppföljning och styra den fysiska planeringen i riktning mot uthållig urban form. Reduktionism är planindikatorers styrka och svaghet på samma gång. Indikatorer representerar en sorts kunskap och alla viktiga frågor går inte att beskriva med indikatorer. En nyckel till framgång är därför att begränsa antalet planindikatorer till de frågor som är mest lämpliga att beskriva med planindikatorer för att frigöra tid till att hantera de andra frågorna på ett annat sätt. En slutsats från samtliga tre fallstudier är att det krävs en kombination av kvalitativa och kvantitativa mått för att beskriva väsentliga aspekter på ett fullödigt och dialogbefrämjande sätt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)