Konsten med samverkan från idéer till praktik

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att beskriva och analysera hur personal och chefer från socialtjänst och landsting upplever att samverkan fungerar. I fokus är den samver­kan som har skett i fyra projekt med anknytning till arbete inom psykiatrin eller missbrukar- och beroendevården mellan år 2004 och år 2009. Dessa projekt utgör uppsatsens fallstudier och benämns (I) Socialtjänsten i samverkan, (II) Miltonprojektet, (III) Case management, samt (IV) Prisma. Det empiriska materialet har hämtats från projekten genom intervjuer och genom en enkät. Uppsatsen beskriver hur förändringar inom den offentliga sektorn har medfört en nödvändighet av samverkan mellan organisationer som har olika ansvarsområden. Mot bakgrund av dessa förändringar och nyinstitutionell organisationsteori diskuteras och analyseras hur den goda idén som finns om samverkan tas emot och införlivas i organisatio­nernas praktiska arbete. I resultatet av fallstudierna framkommer att idén om samverkan införs på skilda sätt och från skilda förutsättningar. Av betydelse är vilken form av samverkan och vilket sätt att organisera samverkan som väljs av dem som inför samverkan i organisationens praktik. Även den samverkan som sker och utvecklas mellan dem som samverkar har betydelse. Denna relation underlättas när det finns ett uppbyggt förtroende mellan dem som samverkar. Idén om samverkan införlivas vanligtvis uppifrån, genom till exempel statliga projektmedel, via organisationernas chefer och vidare ned i organisationen. Intressant i uppsatsen är att det finns exempel där samverkan initieras av personalen. När samverkan initieras av personalen medför det ett handlingsutrymme för personalen att utforma samverkan och det medför andra sätt att stödja samverkansarbetet för cheferna. Organisationer som enligt nyinstitutionell teori befinner sig inom samma organisatoriska fält tenderar att bli mer lika varandra. Genom samverkan i form av projekt, gemensamma träffar, utbildningar, integrering av verksamheten och så vidare sker denna homogenisering. I de fallstudier där en integrering av det gemensamma arbetet har skett, blir de som samverkar mer lika varandra samtidigt som gränser skapas mot andra organisationer. I resultatet redogörs för en strävan att bli mer lika varandra mellan dem som samverkar samtidigt som de vill vara unika och ha en egen specifik organisationsidentitet.  Redogör för det där resultatet visar framkommerSammanfattningsvis handlar konsten med samverkan således om att förstå att idéer om sam­verkan överförs till exempel från staten till praktiken. Undantaget är Prisma där idén om samverkan inte införs av cheferna i organisationen utan av personalen. Idéerna översätts och redigeras av dem som arbetar i organisationerna och det finns sätt för personal och chefer att handla och förhålla sig till samverkan i praktiken som kan främja den goda idén om samverkan, vil­ket beror på om det finns en stödjande struktur för samverkan men även på det förhållnings­sätt som aktörerna har till samverkan där förtroende underlättar samverkan.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.