Traceability in continuous processes applied to ore refinement processes

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Introduktion och syfte: Spårbarhet är centralt för identifiering av rotorsaken(erna) bakom en produktavvikelse och därmed förmågan att uppnå en hög och jämn produkt- och processkvalitet. Kontinuerliga processer inrymmer ett flertal egenskaper som försvårar spårbarhet och som vanligtvis inte diskuteras i den vetenskapliga litteraturen. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utveckla en teoretisk referensram för spårbarhet och att testa samt utveckla metoder för spårbarhet i kontinuerliga processer. Design/metod/forskningsansats: En litteraturstudie samt intervjuer med ingenjörer i kontinuerliga processer genomfördes i syfte att kartlägga befintliga spårbarhetsteorier och tillämpningar samt egenskaper som komplicerar spårbarhet i kontinuerliga processer. Dessutom utfördes experiment för att utvärdera spårbarhetsapplikationer i tre kontinuerliga processer inom det svenska järnmalmsförädlingsföretaget Loussavaara Kiirunavaara AB (LKAB). Radio Frequency Identification (RFID), kemiska spårämne och ideal flödessimuleringar är exempel på metoder som användas inom de studerade applikationerna.Resultat: En teoretisk referensram för spårbarhet i kontinuerliga processer baserad på befintlig forskningslitteratur har utvecklats. Flera spårbarhetsmetoder lämpliga för kontinuerliga processer beskrivs och illustreras inom den framtagna referensramen. Vidare beskrivs vilka komplicerande egenskaper i kontinuerliga processer som varje metod kan hantera. Denna avhandling presenterar och visar också hur spårbarhet kan uppnås i tre kontinuerliga processer som återfinns inom malmförädlingsindustrier.Forskningsbegränsningar/konsekvenser: Den presenterade forskning ger en inblick i spårbarhetsteorier och mer specifikt den spårbarhetsproblematik som återfinns i kontinuerliga processer. De empiriska resultaten från experimenten bygger dock på tre specifika processer, och fortsatt forskning kan med fördel utföras i andra processer för att validera resultaten.Praktiska konsekvenser: De presenterade resultaten visar hur man kan öka möjligheten att spåra, följa och prediktera en produkts position i processer där spårbarhet tidigare varit komplicerat.Originalitet/forskningsvärde: Tidigare forskning har främst fokuserat på diskontinuerliga processer. Denna avhandling presenterar dock spårbarhet utifrån ett kontinuerligt processperspektiv samt utvecklar och skapar spårbarhetsapplikationer för tre kontinuerliga processer.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.