Studies on hereditary C2 deficiency: Frequent occurrence of severe infections, atherosclerosis and rheumatological manifestations

Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet utgör en del av den medfödda immuniteten och är viktigt i försvaret mot angripande mikroorganismer. Ärftlig C2-brist (C2D) är en av de vanligaste bristerna inom komplementsystemet och förekommer i en frekvens av 1: 20 000 hos personer med västerländsk härstamning. I de aktuella undersökningarna har mer än 40 personer med C2D identifierats och observerats under lång tid vilket har gett en unik möjlighet att beskriva associerade manifestationer och sjukdomar till C2D. Det mest framträdande kliniska fyndet bland C2-bristarna var svåra bakteriella infektioner. Infektionerna orsakades till stor del av Streptococcus pneumoniae. Återkommande svåra infektioner sågs främst under spädbarnsåren och i barndomen. Emellertid förblev ungefär 25-30% av C2-bristarna helt befriade från svåra infektioner under observationstiden. Andra immunologiska faktorer såsom IgG subklasser, GM allotyper, komplementproteiner och Fc receptorer undersöktes för att om möjligt finna en förklaring till denna skillnad. Homozygoti (dubbla anlag) för GM'2 allotypen visade sig var starkt förknippat med en skyddande effekt mot svåra infektioner (p<0,001). Detta indikerade att ett kraftfullt antikroppssvar mot polysackaridantigen är mycket viktigt vid C2-brist. Brist på mannanbindande lektin (MBL) bidrog också till en ökad infektionskänslighet. Sambandet mellan risken för att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) och C2-brist kunde konfirmeras men intressant nog visade sig SLE vid C2-brist vara lika svår som vid genuin SLE. Andra nya fynd var en hög förekomst av antikardiolipinantikroppar (aCL) och antikroppar mot den kollagenlika dela av C1q. Båda dessa autoantikroppar har en aterosklerotisk (åderförkalkning) effekt vilket skulle kunna förklara den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos C2-bristarna. Märkligt nog återfanns inga C2-bristare med antifosfolipidsyndrom trots den hög förekomst av aCL. I vaccinationsstudien uppvisade C2-bristarna bra svar mot infektioner orsakade av kapslade bakterier såsom pneumokocker.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)