Responses to Children’s Crying : Emotion Socialization in a Swedish Preschool

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. Genom att studera barns deltagande i dagliga aktiviteter på förskolan undersöks i) hur barn använder gråt som kommunikativ resurs i sina lekkonflikter, ii) hur vuxna responderar och hanterar barns gråt i olika situationer (t ex när barn på olika sätt skadar sig eller i samband med en konflikt) och iii) hur barn responderar på kamraters gråt i samband med att en konflikt uppstått i leken. Genom att tillämpa detaljerade analyser av socialt samspel har studien undersökt hur barns gråt som social och situerad praktik kan förstås i relation till förskolans institutionella uppdrag och barns dagliga deltagande i förskolans praktiker. Sammanfattningsvis demonstrerar studien att barns gråt och omgivningens olika respons på gråt utgör socialiserande praktiker för barns moraliska och känslomässiga socialisation i förskolan.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.