"Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning: Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle.I informanternas tolkning av sin konversion och sin nya religiösa tillhörighet har beskrivningar av konversionen som en process en central ställning. Denna process analyseras utifrån följande tre teman: Möte med islam och muslimer, jämförelse mellan ”det gamla” och ”det nya” sammanhanget samt konversion. Huvuddelen i avhandlingen består i att beskriva och tolka informanternas förståelse av denna process i relation till religionssociologiska frågeställningar.När informanterna tolkar och beskriver sitt religiösa engagemang är föreställningar om muslimskt familjeliv tätt knutna till förståelsen av vad det religiösa engagemanget innebär. Informanterna poängterar särskilt att islam står för jämlikhet mellan människor i allmänhet och mellan könen i synnerhet, att islam står för det goda patriarkala familjelivet och att kvinnor skall lyda sin make. Således är en del i avhandlingen vikt för en analys av informanternas förståelse av muslimskt familjeliv, kvinnors inflytande och antagonism mellan könen.Studiens teoretiska sammanhang är religionssociologiskt och könsteoretiskt. I avhandlingen är intervjumaterialet relaterat till fem sammanhang: religion som meningssystem, konversionsberättelser, kön som en social konstruktion, moderna och senmoderna samhällen samt religion i moderna och senmoderna samhällen.I avhandlingen är den religiositet som kommer till uttryck tolkat både som en del av och en reaktion mot det senmoderna livets villkor. I informanternas tolkningar ryms både öppnare och mer reflexiva tolkningar av vad ett muslimskt engagemang innebär och en strävan mot de ”rätta” svaren, ett fastnaglande av vad kön, familj, samhälle och religion ”är”. Det finns en spänning mellan att ingå i vad som uppfattas vara ”rätt” muslimskt tradition och det religiösa engagemanget tolkat som ett kvinnoemancipatoriskt projekt. Därtill finns en spänning mellan att ingå i den institutionella religionen och att etablera en religiositet på ”kvinnliga” villkor.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.