Financial Applications of Markov Chain Monte Carlo Methods

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar fyra artiklar inom empirisk finansiell ekonomi. Det första kapitlet är en kort sammanfattning av avhandlingens innehåll. Det andra kapitlet, Dynamic Portfolio Selection: The Relevance of Switching Regimes and Investment Horizon. (samförfattad med Birger Nilsson) undersöker dynamiskt portföljval och efterfrågan på tidsdiversifiering då aktieavkastningarna följer en regimskiftsmodell. Investeringsalternativen utgörs av en väl-diversifierad hemmamarknadsportfölj samt en riskfri tillgång. Våra resultat understryker den ekonomiska vikten av regimer eftersom de optimala portföljvikterna är uppenbart beroende av regimerna. Vi visar att efterfrågan på tidsdiversifiering är en mer komplicerad frågeställning än vad som antyds i tidigare forskning, eftersom eftefrågan beror på regimerna. Resultaten är kvalitativt oförändrade för de fyra största aktiemarknaderna i världen. USA, Stiorbrittkaninen, Japan och Tyskland. Det tredje kapitlet, Empirical Probability Distributions of Real Return from swedish Stock and Bond Porfolios, introduceras ett nytt icke parametrisk ansats för att integrera empiriska sannolikhetsfunktioner för realavkastningar för olika investeringshorisonter samt fem Svenska aktie- och obligationsportföljer. I ansatsen reduceras problemet till att generera nya utfall från en känd emprisk markovkedja. Vi finner att aktier ger omkring 7,5 procents realavkastning och obligationer omkring 3,0 procent. Resultaten visar att en långsiktig investerare bör undvika att enbart investera i obligationer. Om målet med investeringen är att minimera risken för att investeringen skall falla i realt värde så bör den långsiktiga portföljen bestå av en mix av aktier och obligationer. Det fjärde kapitlet. A Bayesian Inference Approcah to Testing Mean Reversion in the Swedish Stock Market, används en Bayesiansk ansats för att testa om den svenska aktiemarknaden under åren 918-1998 har en lägre relativ risk med ökad investeringshorisont. Tidigare forskning har visat att så är fallet. Vi beskriver den tidsvarierande risken på aktiemarknaden med en regimedskiftsmodell, med en lugnt och en volatilt tillstånd, och finner inget statistiskt stöd för att den relativa risken skall minska med investeringshorisonten utan snarare att aktiemarknaden ter sig slumpmässig. Detta resultat är i linje med liknande forskning på den amerikanska aktiemarknaden. I det sista kapitlet, A Swedish Real Estate Stock Market Index, 1939-1998, presenteras ett nytt svenskt aktieindex för fastighetsbolag på månadsbasis från 1939 till nutid. Kapitlet beskriver noggrant konstruktionen av indexet tillsammans med generell statistik. Vi finner att finanskrisen 1990-92 och den efterföljande ekonomiska oron hade en mycket stor negativ påverkan på fastighetsaktierna. Vidare ökar belåningsgraden under de sista två decennierna av den undersökta perioden och ökningen är speciellt stor udner fastighetskrisen i början av 90-talet. Fastighetsindexet har en lägre risk än aktiemarknaden i helhet. De nykonstruerade indexet är ett värdefullt datamaterial och skapar framtida forskningsmöjligheter inom finansiell ekonomi men även andra discipliner.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.