Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

Sammanfattning: Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka om det tidsmässiga avståndet till olika handlingar och situationer påverkar människors moralbedömningar och etiska beslutsfattanden. Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) postulerar att temporalt avlägsna händelser representeras på en mer abstrakt nivå än temporalt nära händelser. Denna föreställningnivå gör att grundläggande värderingar och överordnade principer, framstår som mer centrala än underordnade värderingar och praktiska överväganden. Således var huvudhypotesen i denna avhandling att människor skulle uppvisa starkare moraliska reaktioner för händelser som utspelar sig i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Utifrån föreställningen att vissa moraliska värderingar (t ex rättvisa) är mer abstrakta i sin karaktär än andra (t ex omsorg) gjordes dessutom antagandet att mer abstrakta moraliska värderingar skulle få större vikt när det moraliska dilemmat är tidsmässigt avlägset jämfört med tidsmässigt nära. Studie I undersökte om människors mentala representation och lösning av olika moraldilemman, baseras mer på abstrakta principer, såsom rättvisa och rättigheter (rättvisemoral), än på mänskliga relationer, ansvar för andra samt kontextuella faktorer (omsorgsmoral), när samma moraliska dilemma utspelar sig i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Sammantaget fick detta antagande inte något stöd eftersom det endast visade sig gälla för kvinnor och inte för män. En möjlig förklaring till detta oväntade fynd kan vara att män och kvinnor representerar rättvisemoral och omsorgsmoral olika i termer av abstraktionsnivå. Det huvudsakliga syftet med Studie II var att testa prediktionen att människor reagerar mer negativt, och i större utsträckning fördömer individer, som inte agerar altruistiskt, när detta agerande sker i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Resultaten från tre experiment, vilka innehöll flera olika situationer och manipulationer av tidsmässigt avstånd, gav stöd åt denna hypotes. Stöd erhölls även för antagandet att tidsmässigt avlägsna moraliskt tvivelaktiga beteenden i större utsträckning attribueras till abstrakta, personlighetsbaserade orsaker än till konkreta, situationsbaserade orsaker. Denna attributionsasymmetri visade sig delvis förklara varför moraliskt tvivelaktiga beteenden fördöms mer när dessa är tidsmässigt avlägsna. Utifrån föreställningen att tidsmässigt avstånd leder till ett starkare fördömande av andra individers moraliskt tvivelaktiga handlingar följer logiskt att altruistiska handlingar borde bedömas som mer beundransvärda när de utspelar sig i en avlägsen jämfört med i en nära framtid. Detta visade sig också vara fallet (Experiment 4). Studie III undersökte effekten av tidsmässigt avstånd på moraliska intentioner och beslut, i situationer där själviska motiv stod i konflikt med altruistiska motiv. Resultaten från fem experiment visade att när människor betraktade tidsmässigt avlägsna jämfört med tidsmässigt nära situationer, trodde de sig vara mer benägna att handla altruistiskt än själviskt, bedömde de att de skulle uppleva mer skuldkänslor om de handlade själviskt, ansåg de att själviskt handlande skulle vara mer omoraliskt, samt var de i själva verket mer benägna att förpliktiga sig till moraliskt handlande. Stöd erhölls även för antagandet att tidsmässigt avstånd huvudsakligen skulle leda till starkare altruistiska intentioner bland individer som anser att moraliska värderingar är viktigare än hedonistiska motiv. Slutligen visade studien att moraliska värderingar tenderar att vara kognitivt tillgängliga i högre grad när personer betraktar tidsmässigt avlägsna jämfört med tidsmässigt nära händelser, och att denna ökade tillgänglighet låg bakom effekten av tidsmässigt avstånd på altruistiska intentioner. Resultaten som presenteras i denna avhandling har direkta praktiska implikationer för såväl hjälporganisationer som rättsväsendet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.