Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare : undersökning av en samtalstyp i arbetslivet

Detta är en avhandling från Inst. för nordiska språk, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Interaktionen i fyra olika utvecklingssamtal från åldringsvård, industri och skola beskrivs i den här avhandlingen. Till grund ligger kritisk analys av samtalens situationella kontext, organisation och språkliga uttrycksformer. Resultaten jämförs också med hur samtalsdeltagarna själva bedömer interaktionen. Utvecklingsamtalen visar sig inte vara så ömsesidiga som de tidigare har beskrivits. De genomförs inte heller särskilt jämbördigt; cheferna är de starkare parterna och kontrollerar interaktionen i hög grad. Denna asymmetri är dock samtalsdeltagarna i hög grad omedvetna om. Vidare belyses hur utvecklingssamtalen ändrar karaktär medan de pågår. Från början fungerar de som formella möten. De övergår sedan till att fungera som förtroliga samtal för att återgå till mötesformen och avslutas formellt.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.