Geometrical and dimensional Measurement Planning : - a systematic and holistic approach

Sammanfattning: För att försäkra sig om den slutliga kvaliteten på maskinbearbetade komponenter måste tillverkande företag mäta och verifiera de geometriska och dimensionella egenskaperna på komponenter innan dem skickas vidare nedströms till den mer värdeskapande monteringen. Det är idag vanligt att den geometriska och dimensionella mätningen och verifieringen uppstår varje gång då en maskin ställs om, när man startar om eller startar upp en ny produktionslina eller då en produktionsprocess ändras. Produktionsteknisk mätteknik och resultat från utförda mätningar används sedan som indata för statistisk processtyrning och övervakning av produktionsprocesser. Syftet med vår forskning har varit att först ta fram en nulägesbild av mätteknisk beredning inom fordons- och flygindustrin och utifrån den identifiera framtida trender med behovsanalys och gap. Utifrån analysen har vi sedan utforskat och utvecklat en modell och metodik för mätteknisk mät- och styrbarhetsberedning. I denna licentiat avhandling har vi utforskat området geometrisk och dimensionell mät- och styrbarhetsberedning (GMCP - Geometrical and dimensional Measurement and Controllability Planning). Vi presenterar en nulägesanalys av området och vi presenterar en teori med modell och ramverk för GMCP. Vidare har vi utforskat en metodik och verktyg benämnd kvalitetssäkringsmatris (QAM - Quality Assurance Matrix) och som vi lyfter fram i denna avhandling. I slutet av avhandlingen presenteras och diskuteras dem hittills uppnådda resultaten från forskningen och i det sista kapitlet dras slutsatser och den fortsatta forskningen inom ”SIMET-GICP” projektet presenteras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)