Simultaneous arthrography of the talocrural and talonavicular joints in children : with special reference to the anatomy of the talus in normal feet and congenital club foot

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Bo Sahlstedt; Uppsala Universitet.; [1976]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.