Att hantera historia med ett öga stängt : : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

Sammanfattning: I denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för att
hantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. I undersökningen jämförs lärares skriftliga instruktioner för insamlande av bedömningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen för historia A.

Resultaten visar på en låg grad av samstämmighet mellan det
lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialet
mönster i fråga om hur lärarna i undersökningen hanterar historieämnet.
För att förstå orsakerna till de funna mönstren intervjuas fem lärare.
Intervjuerna tillsammans med undersökningens övriga resultat ger vid
handen att lärarnas ämneskonstruktion är en central faktor.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)