The housing environment of people with severe mental illness

Detta är en avhandling från Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. Boendemiljöer som utformas med hänsyn till dessa kvaliteter bidrar till att skapa en god platsförankring, en positiv social miljö mellan boende och personal och utveckla positiva sociala relationer mellan människor med psykisk funktionsnedsättning. Denna avhandling belyser därmed vilka fysiska faktorer som påverkar människor med psykisk funktionsnedsättning och kan bidra till att vägleda planering och utformning av nya bostäder med särskild service. Tidigare bodde personer med allvarliga psykiska funktionshinder på institutioner ofta lokaliserade till utkanten av befintlig bebyggelse. Tillvaron var uppbyggd kring strikta rutiner, avskildhet och restriktioner vilket hade en negativ inverkan på deras välbefinnande. Sedan 1960-talet har nya boendeformer successivt introducerats i syfte att minska de negativa effekterna av institutionsmiljöerna. Idag är så kallade bostäder med särskild service en av de mest förekommande boendeformerna för människor med psykisk funktionsnedsättning och det är denna boendeform som studeras i avhandlingen. Boendeformen kännetecknas av att ett mindre antal personer med psykisk funktionsnedsättning bor tillsammans och har daglig tillsyn av personal. Forskning har visat att det förekommer undermåliga boendemiljöer även i denna form av boende, vilket i vissa fall medfört att en stämning som påminner om den som fanns i de tidigare institutionsmiljöerna har återskapats. Även om det är allmänt vedertaget att vår omgivning påverkar människors psykiska hälsa, och särskilt sårbara individer, så finns det lite kunskap om vilka fysiska aspekter av bostäder med särskild service som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Målet med denna avhandling är således att öka förståelsen för vilka aspekter av den fysiska miljö som kan främja en positiv utveckling för dessa människors välbefinnande. The housing environment of people with severe mental illness 68 Totalt omfattar arbetet empiriska studier av 20 olika bostäder med särkild service i södra Sverige Vid datainsamlingen har experter från miljöpsykologi och arkitektur, såväl som individer med psykisk funktionsnedsättning samt deras sjukvårdpersonalen medverkat. För att inhämta information om miljön i dessa bostäder samt boendes välbefinnande har expert- och brukareobservationer samt självrapportering genomförts.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)