Hjalmar Lundbohm En studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921

Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Avhandlingen har som huvudsyfte att studera vilka influenser som påverkade LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) i hans ledarskap, såväl inom gruvverksamheten som inom samhällsbygget, samt hur Lundbohm som ledare nyttjade sitt nätverk i detta. Studien genomförs som en vetenskaplig biografi. Tidigare forskning har behandlat Lundbohms roll som ledare och samhällsbyggare i ett mer perifert perspektiv inom olika vetenskapshistoriska undersökningar, men ingen övergripande analys av Lundbohm som ledare och nätverksbyggare har gjorts. Med fokus på en fördjupad beskrivning av Lundbohm som person och hans roll som ledare, har avhandlingen som ytterligare syfte att försöka att bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar som existerade när gruvverksamheten startar i Kiruna och Tuolluvaara och när de två samhällena byggdes. Förhoppningen är också att med analysen av ledarskapet kan bidra till en ökad förståelse för individuella ledares betydelse för företags utveckling och för ledares engagemang i samhällsfrågor. Lundbohm verkade som ledare i en tid då det patriarkala ledarskapet var på väg att ersättas av ett ledarskap under ökad professionalisering, med utökat krav på fackkompetens inom det speci¬fika verksamhetsområdet och redan innan första världskriget ifrågasattes Lundbohms ledarskap inom LKAB, med anledning av det föråldrade patriarkala ledarskapet han utövade. Utanför LKAB däremot, uppfattades Lundbohms patriarkala ledarskap i samhällsbygget som en styrka. I samband med Lundbohms jordfästningen synliggjordes detta då några av talarna uttryckte att, redan under Lundbohms livstid odlades bilden av den patriarkale trygge ledaren för gruvsamhället. Detta blev också sinnebilden av den legendariske gruvdisponenten. Avhandlingen ifrågasätter bilden av mönstersamhället Kiruna och synliggör andra per-spektiv, som klargör att det var en skillnad i standarden mellan de olika samhällsdelarna, stadsplanen, SJ: s bostadsområde och LKAB:s egen bostadsetablering samt Tuolluvaara. Nyckelord: partiarkal, nätverk, ledarskap, mönstersamhället, Kiruna, LKAB,

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.