Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Under vilka villkor kan etnicitet relaterad till en invandrargrupp igenkännas och erkännas mottagarlandet? Hur omformas och förändras transnationella konstruktioner av etnicitet när de sätts in och används i lokala praktiker? Uppstår nya etniska och kulturella former när en kapitalstark transnationell grupp konfronteras med en migrationssituation? I en empirisk studie av svenskarna i Madrid under 1900-talet söker Johan Stierna efter möjliga svar på dessa skilda men relaterade frågor. Med hjälp av dokument, statistik, människors berättelser och deltagande observation beskrivs framväxten av ett svenskt rum i Madrid, vilket förändras i tiden i samspel med handelns struktur och nationalstaternas skiftande styrka. Detta svenska rum blev motorn bakom skilda former av svenskhet, vilka delvis förändrades i mötet med den spanska kontexten. Studien visar hur faktorer som kulturella och sociala förändringar i mottagarkontexten, formen på bilaterala relationer uppbackade av nationalstaten, social integration i det lokala sociala rummet och handlandet av agenter inom detta rum kan bidra till att skilda former av etnicitet igenkänns och erkänns i mottagarlandet. Det handlar om en etnicitet som är förändrad utan att varken vara reproduk

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.