Mindre verkstadsföretags jakt på konkurrensfördelar genom strategiska allianser : om överföring av kunskapsrelaterade resurser och dess strategiska betydelse

Sammanfattning: Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats var att: skapa en bättre förståelse för hur kunskapsrelaterade strategiska resurser överförs mellan företag i en strategisk allians. Att förnya sig i takt med förändringar kan ses som ett företags kärnverksamhet och som en följd av detta har kunskap i allt högre utsträckning kommit att anses vara ett företags viktigaste resurs och källan till långsiktiga konkurrensfördelar då den till sin art kan vara svår att imitera. Detta resonemang är särskilt intressant för mindre företag då de inte besitter samma resurser som ett större företag. För att kunna konkurrera med dessa måste de istället få tillgång till andra företags resurser genom olika former av samarbeten. Med utgångspunkt i resursbaserad teori och etablerade teorier om strategiska samarbeten samt om kunskap och lärande har en allians bestående av verkstadsföretag i Norrbotten med en uttalad ambition att bli en etablerad leverantör till fordonsindustrin följts i en fallstudie under tre år, där data har samlats in via 63 intervjuer, deltagande observation och från andrahandskällor. De empiriska resultaten visar att projekt som gemensamt genomförts har en stor påverkan på individuella företags möjligheter att få tillgång till kunskap eller få möjligheten att lära av andra. Detta beror på gemensamma projekt bidrar till att utveckla förtroende mellan individer i de olika företagen. Samtidigt blir företagen mer medvetna om alliansmedlemmarnas resurser och förmågor. En slutsats är att gemensamma projekt som involverar en stor del av de deltagande företagen och dess personal, fungerar som ett framgångsrikt redskap då de möjliggör tillträde till kunskap och ökar sannolikheten för framtida kunskapsöverföringar. Avslutningsvis förs ett utökat resonemang om överföringen av kunskapsrelaterade resurser utifrån kunskapsformerna know-who, know-how, know-why och know-what där studiens bidrag sammanfattas i tio propositioner.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)