Making the Most of It? Understanding the social and productive dynamics of small farmers in semi-arid Iringa, Tanzania

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Att klara sig trots allt: Den sociala och produktiva dynamiken hos småbönderna i de halvtorra områdena i Iringa i norra Tanzania. Det är inte lätt att överleva som småbonde i de halvtorra områdena i Iringa och på liknande platser i Afrika. Man kontrollerar knappast sin egen livssituation. Regnen är opålitliga, priser, marknadsföring och politiska ingrepp är oförutsägbara. Trots detta finns det stora skillnader mellan olika bönder. Några har flera medel till förfogande än andra, mera jord, arbetskraft, pengar, sociala nätverk, och mer personlig förmåga och vetande - allt detta sammanfattas i avhandlingen under begreppet "uwezo". Bönder som har mer uwezo klarar sig bättre, eftersom de bättre kan utnyttja de möjligheter som ges. De har flera inkomstkällor och en mer varierad produktion, och på det viset får de bättre inkomster och blir mindre sårbara. Konsekvensen blir att ojämlikheten ökar, i enlighet med "Matteus-principen": de som redan har mycket får mera, medan de som har litet ofta mister ännu mer. Ojämlikheten betyder också att även om jordens bördighet generellt försämras, så är några bönder bättre i stånd att upprätthålla sin produktion och utnyttja marken hållbart, medan utbytet försämras mest hos dem med liten uwezo. Maktlöshet är på så sätt en orsak till jorderosion, fast de som har mer makt kan också göra mer skada. De maktlösa kanske trampar hårdast, men de har de minsta fotavtrycken. Befolkningstrycket samverkar med andra omständigheter, och med de olika medel bönderna har till sitt förfogande. Befolkningsökningen som sådan är därför inte problemet, men beroende på dessa andra faktorer kan befolkningstrycket vara både ett problem, och en stimulans till hållbar utveckling och till en mera intensifierad produktion.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.