I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

Detta är en avhandling från Makadam förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling, I litteraturens mittfåra, behandlar bokmarknad, bokklubbar och litteraturen under 1970-talet i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är de radikala förändringar som skedde på den svensk bokmarknaden efter den genomgripande avregleringen av handeln med böcker 1970. Bokklubbarna växte från att inneha en marknadsandel på 9% 1970 till att ha 30% av marknaden 1980. Syftet med studien har varit att ta reda på huruvida bokklubbarna som startade under decenniet påverkade samtida litteratur och bokmarknad. Månadens bok väcker särskilt intresse eftersom det var den mest omdebatterade av alla bokklubbarna, och kan genom sin starka position på marknaden visa på möjliga samband mellan samhället, bokmarknaden och litteraturen. Det första kapitlet i avhandlingen beskriver bokmarknaden i stort under 1970-talet, men fokuserar främst på förlagen, distributörerna, bokförsäljningen och författarna. Det andra kapitlet visar på framväxten av bokklubbar i Sverige under hela 1900-talet, och särskilt på den position som Månadens bok hade under 1970-talet. Ett tredje, mer omfattande, kapitel behandlar och analyserar de 89 svenska romaner som såldes genom Månadens bok under 1970-talet. De aspekter som främst diskuteras är realism, receptionen av verken i stort, förekommande ideologiska ställningstaganden, arvet från dokumentarismen och dominerande teman. Ett fjärde kapitel beskriver helt kort relationen mellan den samtida populärlitteraturen och urvalet i Månadens bok. Avhandlingen bekräftar att framväxten av bokklubbarna var ett resultat av ett antal olika sociala, ekonomiska och politiska omständigheter. Det hävdas även att dessa klubbar blev viktiga för marknadsföringen av ny litteratur och därmed för konsekrationen och kanoniseringen av verk och författare. Under 1970-talet fick den realistiska litteraturen och författare som Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Lars Gustafsson och P. C. Jersild en stark ställning, vilken tydligt påverkades av att Månadens bok sålde och marknadsförde dessa verk. Avregleringen av den bokmarknaden var början på en ny tid för svensk litteratur och de dramatiska förändringar som följde efter 1970 gav upphov till många nya fenomen, varav bokklubbarna framstår som en av de viktigaste.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)