Determination of Banned Azo Dyes in Leather

Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Azofärger är syntetiska kemikalier som används i stor utsträckning för att färga konsumtionsartiklar, t.ex. läder, textiler, mat, kosmetika. Dock kan ett fåtal av dessa färger reduktivt avspjälkas och till följd därav frigöra kancerogena aromatiska aminer. Av den orsaken har EU infört ett förbud i medlemsstaterna mot användning av potentiellt farliga azofärger i läder- och textilartiklar som vid upprepade tillfällen kan komma i kontakt med människors hud eller munhåla. Trots att majoriteten av EU-baserade företag redan har tagit bort misstänkta azofärger och funnit mindre farliga alternativ krävs en tillförlitlig analysmetod för att kontrollera att förbudet efterföljs. Den i dag mest använda analysmetoden för detta syfte är en officiell tysk sådan (DIN 53316). Denna metod är dock förknippad med ett flertal nackdelar, inklusive dålig analysnoggrannhet och användandet av hälsovådliga organiska lösningsmedel. De i avhandlingen ingående artiklarna beskriver utvecklingen av förbättrade analysmetoder för bestämning av halten förbjudna azofärger i läder. Intentionen har varit att effektivisera provupparbetningen genom att använda olika extraktionstekniker, inklusive överkritisk vätskeextraktion (eng. Supercritical-fluid extraction), vätskeextraktion med uppvärmning med hjälp av mikrovågor (eng. Microwave-assisted extraction) eller ultraljud (eng. Ultrasound-assisted extraction), samt extraktion med hjälp av polymerbelagda (polydimetylsiloxan) omrörstavar (eng. Stir-bar sorptive extraction). Samtliga av de utvecklade analysmetoderna påvisade bättre analysnoggrannhet jämfört med den tyska DIN-metoden, och i synnerhet då den externa kalibreringen ersattes med standardtillsatsmetodik vid kvantifieringsförfarandet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.