Makt som fullmakt. : Ett vårdvetenskapligt perspektiv

Detta är en avhandling från Oy Tibo-Trading Ab Pargas Finland

Författare: Ewa Rundqvist; Mälardalens Högskola.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, fördjupa förståelsen och kunskapen om innebörden i begreppen och fenomenen makt och fullmakt. De övergripande frågorna för forskningen är: Vad är makt? Vad är fullmakt? Hur visar sig makt och fullmakt i vårdande kontext? Hur ska makt och fullmakt förstås som vårdvetenskapliga begrepp?Den övergripande forskningsansatsen är begreppsbestämning med hermeneutiskt närmelsesätt utifrån Erikssons modell. Förståelseprocessen följer Gadamers (1999) hermeneutik. Avhandlingen omfattar tre delstudier. En ontologisk bestämning av begreppens karaktär genomförs där hermeneutisk tolkning görs av texter i Gamla och Nya Testamentet i Bibeln. Begreppens pragmatiska drag utforskas med hjälp av vårdares skrivna berättelser om fullmakt och patienters skrivna berättelser om makt och fullmakt. Förutom forskningsöversikten av begreppen makt och fullmakt görs även en kvalitativ metaanalys med en synops av internationell vårdvetenskaplig forskning gällande begreppet och fenomenet empowerment.Den ontologiska bestämningen visar hur människans makt är fullmakt att i kärlek förvalta allt levande, sköta och vårda liv. För den som brukar fullmakten är tjänandet av medmänniskan syftet.Förståelsen av fullmaktens pragmatiska drag i vårdares berättelser uppenbarar hur tjänande är livgivande. Genom tjänande närmar sig vårdaren sitt egentliga uppdrag som människa - sin fullmakt att i kärlek förvalta liv. Vårdarens tjänande och hennes förmåga att se och bekräfta patientens annanhet skapar tillit och leder till dennes fullmakt. Vårdaren överger inte det ansvar som är förknippat med fullmakten. Vid utebliven fullmakt brukar vårdaren sin skapelsegivna fullmakt att lindra patientens lidande.Makt och fullmaktsbegreppens pragmatiska drag i patienters berättelser gestaltar hur vårdaren missbrukar sin makt om hon endast använder makthierarkins fullmakt, tar sig all makt och underlåter att bruka sin förmåga till kärleksfullt vårdande. Patienten känner sin existens hotad då vårdaren söker ta ifrån honom hans myndighet, han känner hemlöshet, förtvivlan och vanmakt. Patientens kamp för existensen och den absoluta värdigheten tar kraft från hans hälsoprocesser och lidandet blir outhärdligt.Patienten igenkänner sin livskraft vid mötet med en vårdare som använder sin fullmakt till lindring av hans lidande. Medlidandets kraft är stark och patientens värdighet återupprättas då han tjänar medpatienter eller vårdare. Avsikten med människans liv kan förstås som brukandet av den egna inre kraften. Kärleken.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.