Bohumil Hrabals litterära collage

Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen behandlas tre texter av den tjeckiske författaren Bohumil Hrabal (1914–1997): ”Mrtvomat” (från 1949), Denna stad är i invånarnas gemensamma vård (från 1967) och ”Legend spelad på strängar spända mellan vaggan och kistan” (från 1968). Alla tre texterna är sammanställda av textsegment valda ur andra författares verk och av fragment av avlyssnade samtal. Hrabal har med dessa texter skapat en ny litterär genre i tjeckisk litteratur, för vilken föreslås benämningen litterärt collage. En distinktion införs mellan collage, som betecknar en litterär teknik där övertagna element integreras i en ny kontext, och litterärt collage, där de övertagna (autentiska) heterogena elementen, till synes slumpmässigt sammanställda, inte förenas av berättarens perspektiv. Det informeras även om andra collageartade texter av Hrabal och om hans bildcollage. Autenticiteten i flera av de textsegment som används i de tre analyserade texterna beläggs med hjälp av jämförelser med deras källor och Hrabals egna anteckningar bevarade i Litterära arkivet i Prag. Avhandlingen innehåller även en semantisk och strukturell analys av de texter av Hrabal som innehåller citat ur de undersökta förlagorna. Av undersökningen framgår att de flesta av Hrabals texter är förbundna med varandra med samma eller liknande motiv så att de bildar en enda makrotext. I de flesta kapitel diskuteras Hrabals anknytning till avantgardet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.