The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. I denna studie har strategiskt utvalda musikers sätt att ta sig an noterna till tonal musik undersökts. Slutsatser har dragits beträffande notbildens funktioner. Musikerna framförde väl förberedda tolkningar av dels fritt valda, dels föreskrivna noter. Datainsamlingen gjordes genom videoinspelning av tolkningar och explorativa intervjuer inklusive gester. Två primära ansatser identifierades: EXPLORATIV OCH REPRODUKTIV. I en EXPLORATIV ansats fungerar noterna som en inbjudan att söka implicit innebörd, baserad musikernas individuella omdöme inom ramen för den traditionella förståelse som är gemensam för dem och kompositören. I en REPRODUKTIV ansats fungerar noterna som explicit normativa dokument, som dels föreskriver hur man skall spela, dels utgör facit, gentemot vilket tolkningen granskas. Olika sinnen koordineras i explorativa utsagor, som baseras på musikernas förtrogenhet med den musikaliska diskursen. Visuella observationer dominerar reproduktiva utsagor, där personlig erfarenhet av musikalisk praxis ofta åsidosätts. Ansatser till notation som manifesterats på tidigt stadium i instrumentalundervisning kan ka stark inflytande på lång sikt. Undervisningsmetoder som bygger på reproduktiv ansats kan t.o.m. hindra yrkermusiker från att beakta senare utvecklad musikalisk kompetens. Utifrån dessa resultat har en teori för instrumentalundervisning utarbetats.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.