Statistics on local drug sales: A tool to identify problem areas and to follow effects of education on drug use

Detta är en avhandling från Anders Ekedahl, SMI Universitetssjukhuset MAS (MFC), Ingång 59, SE-205 02 Malmö, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Lokal läkemedelsstatistik – ett verktyg för att identifiera problemområden och att bedöma effekter av information och utbildning om läkemedel. Det finns behov att studera läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning och dessas samband med och effekter på hälsa, sjuklighet och överdödlighet. Det är också önskvärt att kunna använda individdata. I Sverige är det i allmänhet inte tillåtet att använda individdata avseende läkemedelsanvändning. Det finns däremot god tillgång på befolknings- och områdesbaserade försäljningsdata av god kvalitet. Syftet med denna studie har varit att undersöka om sådana aggregerade data samvarierar med sjuklighet i befolkningen, att identifiera områden där det finns informations- och utbildningsbehov och att bedöma effekterna av informations- och utbildningsinsatser. Avsikten har också varit att mäta skillnader mellan de lokala apotekens försäljning och den lokala befolkningens inköp av läkemedel mot recept samt att undersöka hur mycket oanvända läkemedel som återlämnas till apoteken för destruktion. Uppgifterna om den lokala läkemedelsförsäljningen har hämtats från apotekens inleveransstatistik, Receptundersökningen samt lokala förskrivningsstudier. Kompletterande information har inhämtats från kopior av expedierade recept på apotek, kopior av utfärdade recept på vårdcentraler samt ur journaldata på vårdcentral. Dessutom har nationella data om läkemedelsförsäljningen hämtats från apotekens inleveransstatistik och Receptundersökningen samt uppgifter för de nordiska länderna från Nordisk läkemedelsstatistik. Nationella data om förskrivningen har hämtats från Diagnos-Recept-undersökningen. En undersökning har dessutom genomförts om hur mycket läkemedel som under två veckor återlämnades till apoteken i Skåne för destruktion. Den lokala läkemedelsstatistiken visar stora skillnader i försäljningen av läkemedel mellan kommuner inom samma län. Resultaten från studierna visar att läkemedelsförsäljningen lokalt samvarierar med och indikerar skillnader mellan kommunerna i socioekonomisk nivå, sjuklighet och överdödlighet. Informationen kan också användas för att identifiera områden där det kan vara motiverat med informations- och utbildningsinsatser för att främja en rationell läkemedelsförskrivning. Lokala data om läkemedelsförsäljningen lämpar sig väl för att bedöma effekterna av informations- och utbildningsinsatser. Apotekens försäljning av läkemedel lokalt motsvarar dock inte helt den lokala befolkningens läkemedelsinköp eller användning och inte heller receptförskrivningen lokalt. Resultaten i de studier om läkemedelsanvändning som baseras på de lokala apotekens försäljning (t.ex. studier som gjorts före 1997) kan vara missvisande och kan därför behöva revideras. Försäljningsdata i nuvarande form räcker inte heller för att identifiera vilka målgrupper som informations- och utbildningsaktiviteterna skall riktas till, utan behöver kompletteras med andra informationskällor om receptutfärdare och arbetsplats. Receptundersökningens material kan emellertid komma att få en sådan komplettering, om förslaget i regeringens proposition 2001/02:63; §6 genomförs, dvs. att arbetsplatskod krävs på recepten för att läkemedlet skall ingå i läkemedelsförmånen. Lokala försäljningsdata, med ökad kvalitet och tillgänglighet, är i många avseenden ett användbart och kostnadseffektivt instrument för att, i kombination med andra tillgängliga data, analysera förskrivning och användning av läkemedel.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)