Samordning och kommunikation i ett anläggningsprojekt : mellan en laminerad A3-karta och ett dike

Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan Umeå universitet

Sammanfattning: Denna licentiatavhandling behandlar den organisatoriska vardagen under ett anläggningsprojekts genomförandeprocess. Arbetet syftar till att med samordning och kommunikation som utgångspunkt beskriva och analysera ett anläggningsprojekts planering och utförande samt därefter specifikt belysa hur IKT används för samordningen och hur hållbarhetsfrågor samordnas. Fallstudien som ligger till grund för arbetet är genomförd vid ett partneringprojekt med Skanska och Jämtkraft som samverkanspartners. Projektet, vid namn Destination 2011, utgör en investering på ca 1 miljard SKR och har som syfte och mål att vädersäkra Jämtkrafts befintliga kraftnät för att minimera riskerna för elavbrott.I arbetets teoretiska ramverk sätts teorier rörande samordning och kommunikation i förhållande till ett projekts genomförande och organisatoriska kontext, i form av osäkerhet och komplexitet. Utifrån givna utgångspunkt har fyra övergripande kategorier av kommunikativa och samordnande situationer härletts – det strukturerade mötet, den spontana direktkontakten, den klassiska planeringen och den vedertagna praxisen. Kategorier som fångar samordning och kommunikation i förhållande till omgivningens inverkan.Från fallstudien och med stöd av den teoretiska ansatsen har därefter tre empiriska processer analytiskt identifierats – den planeringsdrivna, den reduktionsdrivna och den pragmatiskt drivna samordningsprocessen. Processer som länkar samman genomförandet och därigenom är betydelsefulla för att förstå varför samordningen och kommunikationen ser ut som den gör under ett projekts planering och utförande. Med hjälp av de tre nämnda processernas sätt att lösgöra och till viss del separera och strukturera uppgifterna mellan de olika yrkesgrupperna, möjliggörs arbetet, och kanske även minimeras, de slitningar och den kamp som annars riskerar att uppstå.Utifrån processerna åskådliggörs avslutningsvis influenserna på IKT och hållbarhet. Rörande IKT föreslås att det kanske inte främst är fysisk och geografisk distans som sätter hinder för tekniken, utan i stället samordningsprocessernas samspel och funktion – något som skulle innebära ett behov av ”processöverbryggande teknik”. Rörande hållbarhet så förklarar kopplingen till processerna hur viss miljörelevant information filtreras bort till förmån för ”det riktiga arbetet” men att det huvudsakliga miljöarbetet i all sin enkelhet syftar till att efterfölja lagens råmärken, samt kraven från för organisationen viktiga intressenter, ingen mer inget mindre.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.