Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext

Sammanfattning: Syftet med studien är att med utgångspunkt i undervisning gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Ett andra syfte med min studie är att lyfta fram och problematisera förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetandet. Empirin består av tre delar: 1) associationer till "tid", "förr i tiden" och "framtid" (elever) 2) uppsatser (standardprov i årskurs 9) om dåtid, nutid och framtid 3) semistrukturerade intervjuer a) om historia som skolämne (elever och lärare) c) test av förmågan att placera historiska händelser och personer (som studerats i respektive klass) längs en tidslinje (elever) d) reflektioner om villkor för mänskligt liv i ett tidsperspektiv (elever) Valet av tre kvalitativt skilda empiridelar har skett för att få till stånd en "sammansmältning av förståelsehorisonter" där min förförståelse och erfarenhet av grundskoleelevers tidsmedvetande kunde utmanas. Genom associationerna närmar jag mig elevernas spontana yttringar kring "tid", "förr i tiden" och "framtid". Dessa yttringar analyseras, tolkas och jämförs därefter med de längre texter som uppsatserna bidrar med och sådant som framkommer i elev- och lärarintervjuerna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)