Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Syftet med denna avhandling är att beskriva vilka handlingsutrymmen kvinnor och män har när efterfrågan på den erfarenhet och utbildning, de har att erbjuda är begränsad och föga efterfrågad. Ett av regeringens mål är att alla ska försörja sig genom arbete. När möjligheterna på den lokala arbetsmarknaden är begränsade kan de alternativ som står till buds vara att utbilda sig, arbetspendla eller flytta. När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras får det också effekter på våra livsvillkor. Dessa förändringar är nära förbundna med vår självidentitet och präglas av kontinuitet och igenkännande, samt vår sociala position. I takt med internationella och strukturella förändringar blir arbetsmarknadens gränser flytande samtidigt som detta förutsätter framväxten av rörlighet och mobilitet på arbetsmarknaden. Centrala frågeställningar i denna studie är, vilka handlingsutrymmen har kvinnor och män i sökandet efter arbete? Vill kvinnor och män utbilda sig, flytta eller arbetspendla när arbetsmarknaden i den lokala miljön är begränsad? Vilka sociala faktorer blir avgörande för deras handlingar när målet är arbete? Den teoretiska positionen är i sig beroende av olika sociala kontexter men räknas till både poststrukturalistiska och senmoderna forskningstraditionen. Den gemensamma kärnan är att individer är aktiva reflekterande sociala aktörer, vilka faktiskt gör egna målrationella överväganden och val. Denna studie handlar om 6 arbetssökande kvinnor och män från Sverige och 12 arbetssökande sjuksköterskor från Finland i olika åldrar. I urvalet har eftersträvats olikheter vilket innebär att deltagarna har olika social bakgrund, olika ålder, utbildningsbakgrund, barn eller inga barn, civilstånd, arbetslivserfarenhet, nationellt ursprung vilket speglar en mångfald på arbetsmarknaden. Studien är kvalitativ och baseras på totalt 40 semistrukturerade djupintervjuer, deltagandeobservationer inklusive uppföljningsintervjuer. Detta innebär att de handlingsutrymmen kvinnorna och männen har speglar likheter och olikheter i hur de positionerar sig när målet är arbete. Studien har visat att utbildning har betydelse i sökandet efter arbete. Identiteten är väl förankrad i utbildning och erfarenhet, men överbrygger inte vilka svårigheter som helst, till exempel språk, traditioner eller avsaknad av sociala nätverk. Avsaknaden av utbildning begränsar handlingsutrymmen och binder människor till en lokal ort och leder också till ett större beroende av ett socialt nätverk. För män och kvinnor utan barn finns ett större handlingsutrymme. För kvinnornas del begränsades deras handlingsutrymmen när de har barn. Det ställer större krav på arrangemang vilka var avhängiga av ett socialt nätverk. Studien har dock visat att gränsvandring är en möjlighet i dagens samhälle.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.