Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

Detta är en avhandling från Department of Sociology

Sammanfattning: Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. Med utgångspunkt i resultaten från en enkätundersökning och uppföljande samtalsintervjuer med anställda inom tvångsvård samt analys av olika styr- och regeldokument visas att rättssäkerheten kan förbättras för de enskilda omhändertagna klienterna i flera betydelsefulla avseenden. Studien visar även att själva begreppet rättssäkerhet är svårhanterbart för de tvångsvårdande institutionernas olika representanter och en mångfald skiftande syn- och förhållningssätt kommer på olika sätt till uttryck under tvångsvården. Det finns flera sätt att hantera de svårigheter som existerar i förhållande till rättssäkerhetens upprätthållande på LVM-hemmen och författaren menar att den centrala myndigheten inom SiS har att ta ett större ansvar för sådana frågor.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.