Transient electromagnetic pulse propagation in temporally dispersive materials

Detta är en avhandling från Department of Electromagnetic Theory, Lund Institute of Technology

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar elektromagnetisk vågutbredning i dispersiva material. Ett material är dispersivt om vågor med olika frekvenser propagerar genom det med olika hastigheter, dvs om materialparametrar är frekvensberoende. Pulsutbredning i dispersiva media karakteriseras av att pulsens form ändras under utbredning genom materialet. Traditionellt behandlas vågutbredningsproblem i frekvensdomänen, dvs man delar upp infallande vågen i monokromatiska vågor med hjälp av fouriertransformation, man propagerar sedan varje sådan in i materialet och till slut kombinerar man dem med hjälp av invers fouriertransformation för att få den resulterande signalen. I denna avhandling är analysen utförd i tidsdomänen, dvs inga f ouriertransformationer är involverade. Vågutbredning i både enkla (isotropa) och mer komplicerade (bi-isotropa, anisotropa) material är behandlade. Vågens beteende i en omgivning av vågfronten har speciellt undersökts. I en stor klass av dispersiva material föregås ankommande huvudsignal av karakteristiska fält - så kallade förlöpare. I denna avhandling har approximationer, uttryckta i speciella funktioner, till första och andra förlöparna erhållits. Även ytintegralekvationer för elektromagnetiska fält är härledda i avhandlingen. De kan vara till hjälp vid lösning av tredimensionella spridningsproblem. En del resultat som kan användas vid analys av pulsutbredning i optiska fibrer har också erhållits.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.